Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

6. Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2014/2844(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa i Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 18.9.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności