Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

6. Situácia v Líbyi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Líbyi (2014/2844(RSP))

Rozprava sa konala 17. septembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula a Vincent Peillon v mene skupiny S&D o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa a Georgios Katrougkalos v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić a Louis Michel v mene skupiny ALDE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 18.9.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia