Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

6. Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/2844(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula och Vincent Peillon för S&D-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa och Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić och Louis Michel för ALDE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy