Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

7. Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (2014/2845(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 18).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014)

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014)

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala ja Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014)

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö