Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

7. Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (2014/2845(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 18 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala i Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden i Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 18.9.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności