Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. september 2014 - Strasbourg

7. Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izrael in Palestina po konfliktu v Gazi ter vloga EU (2014/2845(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 18 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala in Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D, o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0141/2014).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 18.9.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov