Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0090/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.1. Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 και B8-0099/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0090/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 και B8-0099/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini και Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0098/2014 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Mario Borghezio.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου