Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2832(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0090/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0022

Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.1. Vervolging van verdedigers van de mensenrechten in Azerbeidzjan (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 en B8-0099/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0090/2014

(ter vervanging van B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 en B8-0099/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini en Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie;

Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2014)0022)

(Ontwerpresolutie B8-0098/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Mario Borghezio.

Juridische mededeling - Privacybeleid