Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2832(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0090/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0022

Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

10.1. Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 i B8-0099/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0090/2014

(zastępujący B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 i B8-0099/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini i Luigi Morgano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0022)

(Projekt rezolucji B8-0098/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Mario Borghezio.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności