Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2834(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0097/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0097/2014/rev.1

(αντικαθιστά τιςB8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská και Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0024)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου