Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0097/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0024

Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

10.3. Porušovanie ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0097/2014/rev.1

(nahrádzajúci B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda a Andrej Plenković v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Luigi Morgano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Nirj Deva v mene skupiny ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Jean Lambert a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0024)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia