Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2841(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0118/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.4. Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 και B8-0129/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0118/2014/rev.1

(αντικαθιστά τιςB8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 και B8-0128/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel και Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis και Iveta Grigule.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0025)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0125/2014 και B8-0129/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Petras Auštrevičius για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 4, η οποία κρατείται, και Knut Fleckenstein για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 10, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου