Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0107/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.5. Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 και B8-0126/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0107/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 και B8-0126/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0026)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0115/2014 και B8-0124/2014 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Beatrix von Storch.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου