Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0107/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0026

Zápisnica
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg

10.5. Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 a B8-0126/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0107/2014

(nahrádzajúci B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 a B8-0126/2014):

podaný týmito poslancami:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Nirj Deva a Jan Zahradil v mene skupiny ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0026)

(Návrhy uznesenia B8-0115/2014 a B8-0124/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Beatrix von Storch.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia