Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0111/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0028

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.7. Η κατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 και B8-0136/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0111/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 και B8-0135/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0028)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0133/2014 και B8-0136/2014 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου