Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0117/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.8. Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 και B8-0141/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0112/2014

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0113/2014

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0116/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0117/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 και B8-0141/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Μιλτιάδης Κύρκος, Arne Lietz και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0029)

Παρεμβάσεις

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein και Pervenche Berès επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου