Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2781(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0081/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0081/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.9. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων κρατών ΑΚΕ (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού από τους βουλευτές Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE: κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (EE) αριθ. .../... της 25ης Ιουλίου 2014 που τροποποιεί το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου