Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2781(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0081/2014

Ingediende teksten :

B8-0081/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 18 september 2014 - Straatsburg

10.9. Gedelegeerde verordening - goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten (stemming)
Volledige verslagen

Overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie van de leden Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, betreffende de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. ..../.... van de Commissie van 25 juli 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 527/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 van de Raad met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten (2014/2781(DEA)) (B8-0081/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Juridische mededeling - Privacybeleid