Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 265kWORD 185k
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 3.Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Η κατάσταση στη Λιβύη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ετήσια έκθεση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
  9.2.Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa
  9.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  10.2.Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa (ψηφοφορία)
  10.3.Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
  10.4.Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
  10.5.Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (ψηφοφορία)
  10.6.Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (ψηφοφορία)
  10.7.Η κατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)
  10.8.Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.9.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων κρατών ΑΚΕ (ψηφοφορία)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των ομάδων ECR, S&D και EFDD, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή BUDG : Zbigniew Kuźmiuk αντί του Ryszard Czarnecki

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο: Linda McAvan

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: David Borrelli αντί του Kristina Winberg.


3. Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (2014/2841(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2014/2841(RSP) (B8-0118/2014

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski και Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß και Lorenzo Cesa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2014/2841(RSP) (B8-0123/2014

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Jiří Maštálka και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2014/2841(RSP) (B8-0125/2014

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία 2014/2841(RSP) (B8-0127/2014

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2014/2841(RSP) (B8-0128/2014

- Valentinas Mazuronis και Iveta Grigule, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2014/2841(RSP) (B8-0129/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


4. Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (2014/2842(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0107/2014

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0108/2014

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0114/2014

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0115/2014

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0119/2014

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Malin Björk, Cornelia Ernst, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Josu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Εμμανουήλ Γλέζος, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα 2014/2842(RSP) (B8-0124/2014

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel και Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας 'Έμπολα' 2014/2842(RSP) (B8-0126/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


5. Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (2014/2843(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun και Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis και Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων 2014/2843(RSP) (B8-0121/2014

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Martina Michels και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Δημήτρης Παπαδάκης και Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


6. Η κατάσταση στη Λιβύη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0111/2014

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0120/2014

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0131/2014

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0132/2014

- Javier Couso Permuy, Νεοκλής Συλικιώτης, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα και Γεώργιος Κατρούγκαλος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη [2014/2844 (RSP)]. (B8-0133/2014

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0135/2014

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 2014/2844(RSP) (B8-0136/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


7. Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Εμμανουήλ Γλέζος και Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ 2014/2845(RSP) (B8-0112/2014

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler και Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και το ρόλο της ΕΕ 2014/2845(RSP) (B8-0113/2014

- Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ 2014/2845(RSP) (B8-0116/2014

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ 2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ 2014/2845(RSP) (B8-0139/2014

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ 2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της ΕΕ 2014/2845(RSP) (B8-0141/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


8. Ετήσια έκθεση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ετήσια έκθεση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο (2014/2830(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser, μη εγγεγραμμένος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Renato Soru, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique και Soraya Post.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Corina CREŢU
Αντιπρόεδρος


9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2014)


9.1. Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 και B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Παρεμβαίνει ο Ivo Vajgl σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Οι Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao και Molly Scott Cato παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivo Vajgl.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


9.2. Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 και B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat και Judith Sargentini παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Gianluca Buonanno (Η Πρόεδρος κρίνει ακατάλληλο το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο τελευταίος ομιλητής και τον καλεί να ζητήσει συγνώμη).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.


9.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Οι Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo και Jean Lambert παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, Cristian Dan Preda, Richard Howitt και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Marc Tarabella.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 και B8-0099/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0090/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 και B8-0099/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini και Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0098/2014 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

Mario Borghezio.


10.2. Μπουρούντι, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 και B8-0106/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0086/2014/rev.1

(αντικαθιστά τιςB8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 και B8-0106/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano και Goffredo Maria Bettini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0023)


10.3. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0097/2014/rev.1

(αντικαθιστά τιςB8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 και B8-0105/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská και Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0024)


10.4. Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 και B8-0129/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0118/2014/rev.1

(αντικαθιστά τιςB8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 και B8-0128/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel και Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis και Iveta Grigule.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0025)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0125/2014 και B8-0129/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Petras Auštrevičius για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 4, η οποία κρατείται, και Knut Fleckenstein για να προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 10, η οποία κρατείται.


10.5. Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα' (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 και B8-0126/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0107/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 και B8-0126/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0026)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0115/2014 και B8-0124/2014 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Beatrix von Storch.


10.6. Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 και B8-0138/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0109/2014/rev.2

(αντικαθιστά τιςB8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 και B8-0138/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Vincent Peillon και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0027)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0130/2014 και B8-0137/2014 καταπίπτουν.)


10.7. Η κατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 και B8-0136/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0111/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 και B8-0135/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0028)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0133/2014 και B8-0136/2014 καταπίπτουν.)


10.8. Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 και B8-0141/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0112/2014

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0113/2014

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0116/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0117/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 και B8-0141/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Μιλτιάδης Κύρκος, Arne Lietz και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0029)

Παρεμβάσεις

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein και Pervenche Berès επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


10.9. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων κρατών ΑΚΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού από τους βουλευτές Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE: κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (EE) αριθ. .../... της 25ης Ιουλίου 2014 που τροποποιεί το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka και Sirpa Pietikäinen

Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα'(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská και Sirpa Pietikäinen

Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor και Anna Záborská

Η κατάσταση στη Λιβύη – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds και Ernest Urtasun.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 19 Σεπτεμβρίου 2014.


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή EMPL

- Μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2 αςΔεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό του 2014: Θέση του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

2.1) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (PTCI) (B8-0078/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος για τη χρήση των «υλικών αντιδράσεων παραμόρφωσης του χωροχρόνου (DST)» για την ανάπτυξη των καθαρών τεχνολογιών και τη διάθεση των ραδιενεργών ουσιών (B8-0079/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Udo Voigt. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα (B8-0080/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακοκαιρία που έπληξε την Βόρειο Ιταλία και τους κινδύνους για τη μελισσοκομία (B8-0083/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακοκαιρία και την κρίση του τουριστικού κλάδου στο Veneto (B8-0084/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής στην Ιταλία και τη διοικητική περιφέρεια του Βένετο μετά το ρωσικό εμπάργκο, καθώς και την αίτηση για τη χορήγηση έκτακτων ενωσιακών κονδυλίων και την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου στήριξης (B8-0085/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

2.2) προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 117 (Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής) και του Παραρτήματος XVI (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (B8-0082/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2014.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Κατρούγκαλος, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου