Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 243kWORD 162k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Libyan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa (keskustelu)
 9.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  9.1.Ihmisoikeuksien puolustajien vaino Azerbaidžanissa
  9.2.Burundi ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapaus
  9.3.Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa
 10.Äänestykset
  10.1.Ihmisoikeuksien puolustajien vaino Azerbaidžanissa (äänestys)
  10.2.Burundi ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapaus (äänestys)
  10.3.Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa (äänestys)
  10.4.Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (äänestys)
  10.5.EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (äänestys)
  10.6.Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (äänestys)
  10.7.Libyan tilanne (äänestys)
  10.8.Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (äänestys)
  10.9.Delegoitu asetus - Tietyistä valtioista (AKT) peräisin olevat tuotteet (äänestys)
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ECR-, S&D- ja EFDD-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

BUDG-valiokunta: Ryszard Czarneckin tilalle Zbigniew Kuźmiuk

suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta: Linda McAvan

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Kristina Winbergin tilalle David Borrelli.


3. Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (2014/2841(RSP))

Keskustelu käytiin 16. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 16.9.2014, kohta 4).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė ja Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP)) ( (B8-0118/2014)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski ja Bas Belder ECR-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014)

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß ja Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP)) (B8-0123/2014)

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP)) (B8-0125/2014)

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014)

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP)) (B8-0128/2014)

- Valentinas Mazuronis ja Iveta Grigule EFDD-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP)) (B8-0129/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.4.


4. EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (2014/2842(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 13).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014)

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014)

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014)

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014)

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014)

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel ja Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.5.


5. Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (2014/2843(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014)

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä Isisin hyökkäyksestä (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis ja Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014)

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä Isisin hyökkäyksestä (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014)

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014)

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis ja Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.6.


6. Libyan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan tilanne (2014/2844(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 16).


Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014)

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula ja Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014)

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014)

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa ja Georgios Katrougkalos GUE/NGL-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014)

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.7.


7. Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (2014/2845(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 18).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014)

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014)

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala ja Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014)

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.8.


8. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D-ryhmän puolesta, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, sitoutumaton Jean-Luc Schaffhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrej Plenković, Renato Soru, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique ja Soraya Post.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Corina CREŢU


9. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 16.9.2014, kohta 3).


9.1. Ihmisoikeuksien puolustajien vaino Azerbaidžanissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 ja B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Ivo Vajgl käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ja Molly Scott Cato esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ana Gomes.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivo Vajgl.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.1.


9.2. Burundi ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 ja B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat ja Judith Sargentini esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Gianluca Buonanno (puhemies katsoi Buonannon käyttäneen sopimatonta kieltä ja kehotti tätä pyytämään anteeksi kielenkäyttöään).

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.2.


9.3. Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo ja Jean Lambert esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt ja Franz Obermayr.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Ihmisoikeuksien puolustajien vaino Azerbaidžanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 ja B8-0099/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0090/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 ja B8-0099/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini ja Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0022)

(Päätöslauselmaesitys B8-0098/2014 raukesi.)

Puheenvuoro:

Mario Borghezio.


10.2. Burundi ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 ja B8-0106/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0086/2014/rev.1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 ja B8-0106/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano ja Goffredo Maria Bettini S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0023)


10.3. Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0097/2014/rev.1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 ja B8-0105/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská ja Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jean Lambert ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0024)


10.4. Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 ja B8-0129/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0118/2014/rev.1

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 ja B8-0128/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel ja Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta;

Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Valentinas Mazuronis ja Iveta Grigule.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0025)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0125/2014 ja B8-0129/2014 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Petras Auštrevičius esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, ja Knut Fleckenstein esitti tarkistukseen 10 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10.5. EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 ja B8-0126/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0107/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 ja B8-0126/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta

Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0026)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0115/2014 ja B8-0124/2014 raukesivat.)

Puheenvuoro:

Beatrix von Storch.


10.6. Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 ja B8-0138/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0109/2014/rev.2

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 ja B8-0138/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0027)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0130/2014 ja B8-0137/2014 raukesivat.)


10.7. Libyan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 ja B8-0136/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0111/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 ja B8-0135/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0028)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0133/2014 ja B8-0136/2014 raukesivat.)


10.8. Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 ja B8-0141/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0112/2014

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0113/2014

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0116/2014

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0117/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 ja B8-0141/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0029)

Puheenvuorot:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein ja Pervenche Berès äänestysten kulusta.


10.9. Delegoitu asetus - Tietyistä valtioista (AKT) peräisin olevat tuotteet (äänestys)

Helmut Scholzin, Marie-Christine Vergiat'n, Dimitrios Papadimoulisin ja Sofia Sakorafan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ska Kellerin Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys komission delegoidusta asetuksesta (EU) N:o …/…, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2014, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 527/2013, liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka ja Sirpa Pietikäinen

EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská ja Sirpa Pietikäinen

Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor ja Anna Záborská

Libyan tilanne – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds ja Ernest Urtasun.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMOt) viljelyä tai kieltää se alueellaan (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 19. syyskuuta 2014.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

EMPL-valiokunta

- Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 14. heinäkuuta 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys avoimuuden puutteesta transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevissa neuvotteluissa (B8-0078/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys aika-avaruuden vääristymien yhteydessä tapahtuvien materiaalisten reaktioiden käytöstä ympäristöystävällisen teknologian kehittämisessä sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoituksessa (B8-0079/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Udo Voigt. Päätöslauselmaesitys perus- ja ihmisoikeuksien suojelusta Kreikassa (B8-0080/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Pohjois-Italian huonosta säästä ja mehiläishoidolle aiheutuvista riskeistä (B8-0083/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys huonosta säästä ja Veneton maakunnan matkailualan kriisistä (B8-0084/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän kauppakiellosta johtuvasta Italian ja Veneton maatalouselintarvikealan kriisistä sekä Euroopan unionin lisävaroja ja avustussuunnitelmaa koskevasta pyynnöstä (B8-0085/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

2.2) ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi (työjärjestyksen 227 artikla)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamiseksi: 117 artiklan (Komission puheenjohtajan valitseminen) ja liitteen XVI (Komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat) muuttaminen (B8-0082/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 20. - 23. lokakuuta 2014.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö