Indeks 
Protokół
PDF 252kWORD 177k
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji i delegacji
 3.Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja (złożone projekty rezolucji)
 4.Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (złożone projekty rezolucji)
 6.Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)
 7.Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (złożone projekty rezolucji)
 8.Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  9.1.Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie
  9.2.Burundi, w szczególności przypadek Pierre'a Clavera Mbonimpy
  9.3.Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu
 10.Głosowanie
  10.1.Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie (głosowanie)
  10.2.Burundi, w szczególności przypadek Pierre'a Clavera Mbonimpy (głosowanie)
  10.3.Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu (głosowanie)
  10.4.Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja (głosowanie)
  10.5.Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (głosowanie)
  10.6.Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (głosowanie)
  10.7.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  10.8.Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (głosowanie)
  10.9.Rozporządzenie delegowane - produkty pochodzące z niektórych państw AKP (głosowanie)
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Składanie dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup ECR, S&D i EFDD Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja BUDG : Zbigniew Kuźmiuk w miejsce Ryszarda Czarneckiego

Delegacja ds. stosunków z Parlamentem Panafrykańskim: Linda McAvan

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: David Borrelli w miejsce Kristiny Winberg.


3. Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 września 2014 (pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski i Bas Belder w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß i Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP)) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka i Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP)) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand i Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP)) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis i Iveta Grigule w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP)) (B8-0129/2014).

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 18.9.2014.


4. Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 13 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli i Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel i Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 18.9.2014.


5. Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 15 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS) (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis i Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, w sprawie Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS) (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis i Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 18.9.2014.


6. Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2014/2844(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 16 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa i Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 18.9.2014.


7. Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (2014/2845(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 18 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala i Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden i Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 18.9.2014.


8. Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser niezrzeszony, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrej Plenković, Renato Soru, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Giulię Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique i Soraya Post.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Corina CREŢU
Wiceprzewodnicząca


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 16.9.2014)


9.1. Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie

Projekty rezolucji B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 i B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Głos zabrał Ivo Vajgl w sprawie przebiegu debaty.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao i Molly Scott Cato przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Ivo Vajgl.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 18.9.2014.


9.2. Burundi, w szczególności przypadek Pierre'a Clavera Mbonimpy

Projekty rezolucji B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 i B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat i Judith Sargentini przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Gianluca Buonanno (przewodnicząca stwierdziła, że słownictwo w tym ostatnim wystąpieniu było niedopuszczalne, i wezwała posła do złożenia przeprosin).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 18.9.2014.


9.3. Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu

Projekty rezolucji B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo i Jean Lambert przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Marc Tarabella.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 18.9.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Prześladowanie obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 i B8-0099/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0090/2014

(zastępujący B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 i B8-0099/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini i Luigi Morgano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0022)

(Projekt rezolucji B8-0098/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, w szczególności przypadek Pierre'a Clavera Mbonimpy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 i B8-0106/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0086/2014/rev.1

(zastępujący B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 i B8-0106/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano i Goffredo Maria Bettini w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš i Javier Nart w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2014)0023)


10.3. Naruszenia praw człowieka w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0097/2014/rev.1

(zastępujący B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 i B8-0105/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda i Andrej Plenković w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Luigi Morgano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská i Nirj Deva w imieniu grupy ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica i Javier Nart w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0024)


10.4. Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 i B8-0129/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0118/2014/rev.1

(zastępujący B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 i B8-0128/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan i Jo Leinen w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski i Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel i Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis i Iveta Grigule.

Przyjęto (P8_TA(2014)0025)

(Projekty rezolucji B8-0125/2014 i B8-0129/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Petras Auštrevičius, proponując poprawkę ustną do poprawki 4, która została przyjęta, oraz Knut Fleckenstein, proponując poprawkę ustną do poprawki 10, która została przyjęta.


10.5. Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 i B8-0126/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0107/2014

(zastępujący B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 i B8-0126/2014):

złożony przez następujących posłów:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D;

Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0026)

(Projekty rezolucji B8-0115/2014 i B8-0124/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienie

Beatrix von Storch.


10.6. Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 i B8-0138/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0109/2014/rev.2

(zastępujący B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 i B8-0138/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0027)

(Projekty rezolucji B8-0130/2014 i B8-0137/2014 stały się bezprzedmiotowe.)


10.7. Sytuacja w Libii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 i B8-0136/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0111/2014

(zastępujący B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 i B8-0135/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Ana Gomes w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0028)

(Projekty rezolucji B8-0133/2014 i B8-0136/2014 stały się bezprzedmiotowe.)


10.8. Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 i B8-0141/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0112/2014

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0113/2014

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0116/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0117/2014

(zastępujący B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 i B8-0141/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier i Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2014)0029)

Wystąpienia

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein i Pervenche Berès w sprawie przebiegu głosowania.


10.9. Rozporządzenie delegowane - produkty pochodzące z niektórych państw AKP (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL oraz Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/…z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka i Sirpa Pietikäinen

Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská i Sirpa Pietikäinen

Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor i Anna Záborská

Sytuacja w Libii – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds i Ernest Urtasun.


13. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))+
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 19 września 2014 r.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu komisjom

komisja EMPL

- Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2014: stanowisko Rady z dnia 14 lipca 2014 r. (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

2.1) projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (B8-0078/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystywania „reakcji materiałów na odkształcenie czasowo-przestrzenne (DTS)ˮ do rozwoju czystych technologii i unieszkodliwiania substancji radioaktywnych (B8-0079/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Udo Voigt. Projekt rezolucji w sprawie ochrony praw podstawowych i praw człowieka w Grecji (B8-0080/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie niesprzyjających warunków pogodowych w północnych Włoszech i związanego z nimi ryzyka dla pszczelarstwa (B8-0083/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie niesprzyjających warunków pogodowych i kryzysu w sektorze turystycznym w Wenecji Euganejskiej (B8-0084/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze rolno-spożywczym we Włoszech i w Wenecji Euganejskiej w związku z rosyjskim embargiem oraz wniosku o nadzwyczajne fundusze wspólnotowe i o europejski plan wsparcia (B8-0085/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

2.2) propozycje zmian w Regulaminie (art. 227 Regulaminu)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Projekt zmiany w Regulaminie Parlamentu Europejskiego: Zmiana art. 117 (Wybór przewodniczącego Komisji) oraz załącznika XVI (Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej) (B8-0082/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 20 do 23 października 2014.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności