Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 182k
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Componența comisiilor și delegațiilor
 3.Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Situația din Libia (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume (dezbatere)
 9.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
9.1.Persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan
  
9.2.Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa
  
9.3.Încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh
 10.Votare
  
10.1.Persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan (vot)
  
10.2.Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa (vot)
  
10.3.Încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh (vot)
  
10.4.Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia (vot)
  
10.5.Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (vot)
  
10.6.Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (vot)
  
10.7.Situația din Libia (vot)
  
10.8.Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (vot)
  
10.9.Regulament delegat - produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) (vot)
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Poziția Consiliului în prima lectură
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Depunere de documente
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 18.Calendarul următoarelor ședințe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea grupurilor ECR, S&D și EFDD, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

BUDG : Zbigniew Kuźmiuk care îl înlocuiește pe Ryszard Czarnecki

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican: Linda McAvan

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: David Borrelli care o înlocuiește pe Kristina Winberg


3. Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia (2014/2841(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 septembrie 2014 (punctul 4 al PV din 16.9.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė și Vincent Peillon, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ucraina și stadiul actual al relațiilor dintre UE și Rusia (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski și Bas Belder, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ucraina 2014/2841(RSP) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß și Lorenzo Cesa, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia 2014/2841(RSP) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia 2014/2841(RSP) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand și Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia 2014/2841(RSP) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis și Iveta Grigule, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia 2014/2841(RSP) (B8-0129/2014).

Vot: punctul 10.4 al PV din 18.9.2014.


4. Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (2014/2842(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 septembrie 2014 (punctul 13 al PV din 17.9.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Nirj Deva și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel și Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Vot: punctul 10.5 al PV din 18.9.2014.


5. Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (2014/2843(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 septembrie 2014 (punctul 15 al PV din 17.9.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva IS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis și Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, referitoare la Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis și Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Vot: punctul 10.6 al PV din 18.9.2014.


6. Situația din Libia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Libia (2014/2844(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 septembrie 2014 (punctul 16 al PV din 17.9.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula și Vincent Peillon, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa și Georgios Katrougkalos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Vot: punctul 10.7 al PV din 18.9.2014.


7. Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (2014/2845(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 septembrie 2014 (punctul 18 al PV din 17.9.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala și Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845 (RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Vot: punctul 10.8 al PV din 18.9.2014.


8. Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului S&D, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser, neafiliat, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrej Plenković, Renato Soru, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique și Soraya Post.

A intervenit Neven Mimica.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Corina CREŢU
Vicepreședintă


9. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 16.9.2014.)


9.1. Persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan

Propuneri de rezoluții B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 și B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

A intervenit Ivo Vajgl privind desfășurarea dezbaterii.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao și Molly Scott Cato au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Ana Gomes.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Ivo Vajgl.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 18.9.2014.


9.2. Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa

Propuneri de rezoluții B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 și B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat și Judith Sargentini au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Gianluca Buonanno (Președinta a declarat nepotrivit vocabularul utilizat de acesta din urmă și l-a invitat să își prezinte scuze).

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 18.9.2014.


9.3. Încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh

Propuneri de rezoluții B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 și B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo și Jean Lambert au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt și Franz Obermayr.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marc Tarabella.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 18.9.2014.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Persecutarea militanților pentru drepturile omului în Azerbaidjan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 și B8-0099/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0090/2014

(care înlocuiește B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 și B8-0099/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini și Luigi Morgano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0022)

(Propunerea de rezoluție B8-0098/2014 a devenit caducă.)

Intervenție

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 și B8-0106/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0086/2014/rev.1

(care înlocuiește B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 și B8-0106/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano și Goffredo Maria Bettini, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2014)0023)


10.3. Încălcări ale drepturilor omului în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 și B8-0105/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0097/2014/rev.1

(care înlocuiește B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 și B8-0105/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda și Andrej Plenković, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Luigi Morgano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská și Nirj Deva, în numele Grupului ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0024)


10.4. Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 și B8-0129/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

  1. PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0118/2014/rev.1

(care înlocuiește B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 și B8-0128/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel și Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis și Iveta Grigule.

Adoptat (P8_TA(2014)0025)

(Propunerile de rezoluții B8-0125/2014 și B8-0129/2014 au devenit caduce.)

Intervenții

Petras Auštrevičius pentru a propune un amendament oral la amendamentul 4, care a fost reținut, și Knut Fleckenstein pentru a propune un amendament oral la amendamentul 10, care a fost reținut.


10.5. Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 și B8-0126/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0107/2014

(care înlocuiește B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 și B8-0126/2014):

depusă de următorii deputați:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

Nirj Deva și Jan Zahradil, în numele Grupului ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0026)

(Propunerile de rezoluții B8-0115/2014 și B8-0124/2014 au devenit caduce.)

Intervenție

Beatrix von Storch.


10.6. Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 și B8-0138/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0109/2014/rev.2

(care înlocuiește B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 și B8-0138/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake și Louis Michel, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0027)

(Propunerile de rezoluții B8-0130/2014 și B8-0137/2014 au devenit caduce.)


10.7. Situația din Libia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 și B8-0136/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0111/2014

(care înlocuiește B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 și B8-0135/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius și Louis Michel, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0028)

(Propunerile de rezoluții B8-0133/2014 și B8-0136/2014 au devenit caduce.)


10.8. Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 și B8-0141/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0112/2014

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0113/2014

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0116/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0117/2014

(care înlocuiește B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 și B8-0141/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2014)0029)

Intervenții

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein și Pervenche Berès privind desfășurarea votării.


10.9. Regulament delegat - produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE: Regulamentul delegat (UE) ne. .../... al Comisiei din 25 iulie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (2014/2781(DEA)) (B8-0081/2014)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka și Sirpa Pietikäinen

Răspunsul UE după izbucnirea epidemiei de Ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská și Sirpa Pietikäinen

Situația în Irak și Siria și ofensiva IS, inclusiv persecutarea minorităților – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor și Anna Záborská

Situația din Libia – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds și Ernest Urtasun.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


14. Poziția Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))+

retrimis fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 19 septembrie 2014.


15. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

EMPL

- Societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2014: poziția Consiliului din 14 iulie 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați:

2.1) propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență din cadrul negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (B8-0078/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea „reacțiilor materiale cu deformare spațio-temporală (DST)” pentru dezvoltarea tehnologiilor ecologice și eliminarea substanțelor radioactive (B8-0079/2014)

retrimis

fond :

ITRE

- Udo Voigt. Propunere de rezoluție referitoare la protecția drepturilor fundamentale și a drepturilor omului în Grecia (B8-0080/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile meteorologice nefavorabile din Nordul Italiei și riscurile pentru apicultură (B8-0083/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la vremea neprielnică și criza turismului în regiunea Veneto (B8-0084/2014)

retrimis

fond :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la criza sectorului agroalimentar în Italia și în Veneto după embargoul rus, precum și la necesitatea unor fonduri europene extraordinare și a unui plan european de susținere (B8-0085/2014)

retrimis

fond :

AGRI

2.2) propuneri de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 227 din Regulamentul de procedură)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Propunere de modificare a Regulamentului de procedură al Parlamentului european: Modificarea articolului 117 (Alegerea Președintelui Comisiei) și a anexei XVI (Orientări pentru procedura de aprobare a Comisiei) (B8-0082/2014)

retrimis

fond :

AFCO


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 20 și 23 octombrie 2014.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Aviz juridic - Politica de confidențialitate