Zoznam 
Zápisnica
PDF 251kWORD 172k
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie výborov a delegácií
 3.Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (predložené návrhy uznesení)
 4.Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (predložené návrhy uznesení)
 6.Situácia v Líbyi (predložené návrhy uznesení)
 7.Izrael a Palestína po konflikte v Gaze a úloha EÚ (predložené návrhy uznesení)
 8.Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete (rozprava)
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
9.1.Prenasledovanie obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane
  
9.2.Burundi, najmä prípad Pierra Clavera Mbonimpu
  
9.3.Porušovanie ľudských práv v Bangladéši
 10.Hlasovanie
  
10.1.Prenasledovanie obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane (hlasovanie)
  
10.2.Burundi, najmä prípad Pierra Clavera Mbonimpu (hlasovanie)
  
10.3.Porušovanie ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)
  
10.4.Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  
10.5.Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (hlasovanie)
  
10.6.Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (hlasovanie)
  
10.7.Situácia v Líbyi (hlasovanie)
  
10.8.Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (hlasovanie)
  
10.9.Delegované nariadenie – výrobky s pôvodom v určitých AKT štátoch (hlasovanie)
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Predloženie dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín ECR, S&D a EFDD Parlament schválil tieto vymenovania:

výbor BUDG: Zbigniew Kuźmiuk namiesto Ryszarda Czarneckieho

delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom: Linda McAvan

delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: David Borrelli namiesto Kristiny Winbergovej.


3. Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))

Rozprava sa konala 16. septembra 2014 (bod 4 zápisnice zo dňa 16.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė a Vincent Peillon v mene skupiny S&D o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski a Bas Belder v mene skupiny ECR o situácii na Ukrajine (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß a Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom 2014/2841(RSP) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom 2014/2841(RSP) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand a Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Ukrajine (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley a Louis Michel v mene skupiny ALDE o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom 2014/2841(RSP) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis a Iveta Grigule v mene skupiny EFDD o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom 2014/2841(RSP) (B8-0129/2014).

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


4. Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (2014/2842(RSP))

Rozprava sa konala 17. septembra 2014 (bod 13 zápisnice zo dňa 17.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Nirj Deva a Jan Zahradil v mene skupiny ECR o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel a Francesc Gambús v mene skupiny PPE o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


5. Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))

Rozprava sa konala 17. septembra 2014 (bod 15 zápisnice zo dňa 17.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve hnutia ISIS vrátane prenasledovania menšín 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun a Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve ISIS 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis a Francesc Gambús v mene skupiny PPE o Iraku a Sýrii a ofenzíve skupiny ISIS vrátane prenasledovania menšín 2014/2843 (RSP)). (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve ISIS 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake a Louis Michel v mene skupiny ALDE o Iraku a Sýrii a ofenzíve skupiny ISIS vrátane prenasledovania menšín 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve hnutia ISIS vrátane prenasledovania menšín 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis a Miroslav Poche v mene skupiny S&D o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve hnutia ISIS vrátane prenasledovania menšín 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


6. Situácia v Líbyi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Líbyi (2014/2844(RSP))

Rozprava sa konala 17. septembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula a Vincent Peillon v mene skupiny S&D o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa a Georgios Katrougkalos v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić a Louis Michel v mene skupiny ALDE o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


7. Izrael a Palestína po konflikte v Gaze a úloha EÚ (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Izrael a Palestína po konflikte v Gaze a úloha Európskej únie (2014/2845(RSP))

Rozprava sa konala 17. septembra 2014 (bod 18 zápisnice zo dňa 17.9.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos a Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala a Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ 2014/2845(RSP) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


8. Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser – nezaradený poslanec, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Renato Soru, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique a Soraya Post.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Corina CREŢU
podpredsedníčka


9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 16.9.2014 .)


9.1. Prenasledovanie obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane

Návrhy uznesenia B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 a B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

V rozprave vystúpil Ivo Vajgl k priebehu rozpravy.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao a Molly Scott Cato uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Ivo Vajgl.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


9.2. Burundi, najmä prípad Pierra Clavera Mbonimpu

Návrhy uznesenia B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 et B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat a Judith Sargentini uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Gianluca Buonanno (predsedajúca vyhlásila, že slovník, ktorý použil posledný rečník, je neprijateľný a vyzvala ho, aby sa ospravedlnil).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


9.3. Porušovanie ľudských práv v Bangladéši

Návrhy uznesenia B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo a Jean Lambert uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Marc Tarabella.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 18.9.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Prenasledovanie obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 a B8-0099/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0090/2014

(nahrádzajúci B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 a B8-0099/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés a Andrej Plenković v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini a Luigi Morgano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0022)

(Návrh uznesenia B8-0098/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, najmä prípad Pierra Clavera Mbonimpu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 a B8-0106/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0086/2014/rev.1

(nahrádzajúci B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 a B8-0106/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús a Andrej Plenković v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano a Goffredo Maria Bettini v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Jan Zahradil v mene skupiny ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0023)


10.3. Porušovanie ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0097/2014/rev.1

(nahrádzajúci B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 a B8-0105/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda a Andrej Plenković v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Luigi Morgano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Nirj Deva v mene skupiny ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Jean Lambert a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0024)


10.4. Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 a B8-0129/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0118/2014/rev.1

(nahrádzajúci B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 a B8-0128/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan a Jo Leinen v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel a Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis a Iveta Grigule.

Prijatý (P8_TA(2014)0025)

(Návrhy uznesenia B8-0125/2014 a B8-0129/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Petras Auštrevičius, aby predložil ústny PN k PN 4, ktorý bol schválený, a Knut Fleckenstein, aby predložil ústny PN k PN 10, ktorý bol schválený.


10.5. Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 a B8-0126/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0107/2014

(nahrádzajúci B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 a B8-0126/2014):

podaný týmito poslancami:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Nirj Deva a Jan Zahradil v mene skupiny ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0026)

(Návrhy uznesenia B8-0115/2014 a B8-0124/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Beatrix von Storch.


10.6. Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 a B8-0138/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0109/2014/rev.2

(nahrádzajúci B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 a B8-0138/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić a Anna Záborská v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake a Louis Michel v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0027)

(Návrhy uznesenia B8-0130/2014 a B8-0137/2014 sa stali bezpredmetnými.)


10.7. Situácia v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 a B8-0136/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0111/2014

(nahrádzajúci B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 a B8-0135/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Ana Gomes v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius a Louis Michel v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0028)

(Návrhy uznesenia B8-0133/2014 a B8-0136/2014 sa stali bezpredmetnými.)


10.8. Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 a B8-0141/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0112/2014

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0113/2014

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0116/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0117/2014

(nahrádzajúci B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 a B8-0141/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2014)0029)

Vystúpenia:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein a Pervenche Berès k priebehu hlasovania.


10.9. Delegované nariadenie – výrobky s pôvodom v určitých AKT štátoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili poslanci Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, a Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z 25. júla 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka a Sirpa Pietikäinen

Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská a Sirpa Pietikäinen

Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor a Anna Záborská

Situácia v Líbyi – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds a Ernest Urtasun.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie k:

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na svojom území (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))+

pridelené: gestorský výbor: ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 19. septembra 2014.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

výbor EMPL

- Spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
pridelené: gestorský výbor: JURI
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ouvoľnení prostriedkov zEurópskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014: pozícia Rady zo 14. júla 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

2.1) návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o nedostatku transparentnosti pri rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (B8-0078/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o využívaní reakcií materiálu založených na deformácii časopriestoru na vývoj čistých technológií a ukladanie rádioaktívnych látok (B8-0079/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Udo Voigt. Návrh uznesenia o ochrane základných a ľudských práv v Grécku (B8-0080/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nepriaznivom počasí v severnom Taliansku a rizikách pre včelárstvo (B8-0083/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nepriaznivom počasí a kríze odvetvia cestovného ruchu v Benátsku (B8-0084/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kríze talianskeho a benátskeho agropotravinárskeho odvetvia po ruskom embargu a o žiadosti o mimoriadne prostriedky Spoločenstva a európsky plán na podporu hospodárstva (B8-0085/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

2.2) návrhy zmien rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu - Zmena článku 117 (Voľba predsedu Komisie) a prílohy XVI (Usmernenia pre schválenie Komisie) (B8-0082/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 20. do 23. októbra 2014.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.50 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia