Kazalo 
Zapisnik
PDF 242kWORD 172k
Četrtek, 18. september 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sestava odborov in delegacij
 3.Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo (vloženi predlogi resolucij)
 4.Odziv EU na izbruh ebole (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (vloženi predlogi resolucij)
 6.Razmere v Libiji (vloženi predlogi resolucij)
 7.Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU (vloženi predlogi resolucij)
 8.Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu (razprava)
 9.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  9.1.Preganjanje zagovornikov človekovih pravic v Azerbajdžanu
  9.2.Burundi, zlasti primer Pierra Claverja Mbonimpaja
  9.3.Kršitve človekovih pravic v Bangladešu
 10.Čas glasovanja
  10.1.Preganjanje zagovornikov človekovih pravic v Azerbajdžanu (glasovanje)
  10.2.Burundi, zlasti primer Pierra Claverja Mbonimpaja (glasovanje)
  10.3.Kršitve človekovih pravic v Bangladešu (glasovanje)
  10.4.Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)
  10.5.Odziv EU na izbruh ebole (glasovanje)
  10.6.Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (glasovanje)
  10.7.Razmere v Libiji (glasovanje)
  10.8.Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU (glasovanje)
  10.9.Delegirana uredba - blago s poreklom iz nekaterih držav AKP (glasovanje)
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Predložitev dokumentov
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sestava odborov in delegacij

Parlament je na prošnjo skupin ECR, S&D in EFDD potrdil naslednja imenovanja:

odbor BUDG : Zbigniew Kuźmiuk namesto Ryszarda Czarneckija

Delegacija za odnose z Vseafriškim parlamentom: Linda McAvan

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: David Borrelli namesto Kristine Winberg.


3. Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP))

Razprava je potekala 16. septembra 2014 (točka 4 zapisnika z dne 16.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė in Vincent Peillon v imenu skupine S&D, o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski in Bas Belder v imenu skupine ECR o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß in Lorenzo Cesa v imenu skupine PPE o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo 2014/2841(RSP) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka in Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo 2014/2841(RSP) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand in Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Ukrajini 2014/2841(RSP) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley in Louis Michel v imenu skupine ALDE o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo 2014/2841(RSP) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis in Iveta Grigule v imenu skupine EFDD o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo 2014/2841(RSP) (B8-0129/2014).

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 18.9.2014.


4. Odziv EU na izbruh ebole (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Odziv EU na izbruh ebole (2014/2842(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 13 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Nirj Deva in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o odzivu EU na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o odzivu Evropske unije na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D o odzivu EU na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o odzivu EU na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o odzivu Evropske unije na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli in Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL o odzivu EU na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel in Francesc Gambús v imenu skupine PPE o odzivu EU na izbruh ebole 2014/2842(RSP) (B8-0126/2014).

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 18.9.2014.


5. Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (2014/2843(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 15 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis in Francesc Gambús v imenu skupine PPE o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake in Louis Michel v imenu skupine ALDE o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis in Miroslav Poche v imenu skupine S&D o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 18.9.2014.


6. Razmere v Libiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2014/2844(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 16 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0111/2014) ;

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula in Vincent Peillon v imenu skupine S&D o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0120/2014) ;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0131/2014) ;

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa in Georgios Katrougkalos v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić in Louis Michel v imenu skupine ALDE o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Libiji 2014/2844(RSP) (B8-0136/2014).

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 18.9.2014.


7. Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izrael in Palestina po konfliktu v Gazi ter vloga EU (2014/2845(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 18 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos in Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala in Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D, o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU 2014/2845(RSP) (B8-0141/2014).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 18.9.2014.


8. Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Letno poročilo EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine S&D, Karol Karski v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Jean-Luc Schaffhauser samostojni poslanec, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder in Ramón Jáuregui Atondo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Renato Soru, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Giulia Moi, Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique in Soraya Post.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Corina CREŢU
podpredsednica


9. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 16.9.2014)


9.1. Preganjanje zagovornikov človekovih pravic v Azerbajdžanu

predlogi resolucij B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 in B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Govoril je Ivo Vajgl o poteku razprave.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao in Molly Scott Cato so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" je govoril Ivo Vajgl.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 18.9.2014.


9.2. Burundi, zlasti primer Pierra Claverja Mbonimpaja

predlogi resolucij B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 in B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat in Judith Sargentini so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Gianluca Buonanno (predsednica je ocenila, da so bile besede, ki jih je uporabil zadnji poslanec, neprimerne in ga je pozvala, naj se opraviči).

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 18.9.2014.


9.3. Kršitve človekovih pravic v Bangladešu

predlogi resolucij B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 in B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo in Jean Lambert so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt in Franz Obermayr.

Po postopku "catch the eye" je govoril Marc Tarabella.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 18.9.2014.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Preganjanje zagovornikov človekovih pravic v Azerbajdžanu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 in B8-0099/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0090/2014

(ki nadomešča B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 in B8-0099/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés in Andrej Plenković v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini in Luigi Morgano v imenu skupine S&D;

Charles Tannock v imenu skupine ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek in Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0022)

(Predlog resolucije B8-0098/2014 je brezpredmeten.)

Govoril je

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, zlasti primer Pierra Claverja Mbonimpaja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 in B8-0106/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0086/2014/rev.1

(ki nadomešča B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 in B8-0106/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús in Andrej Plenković v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano in Goffredo Maria Bettini v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker in Jan Zahradil v imenu skupine ECR;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš in Javier Nart v imenu skupine ALDE;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2014)0023)


10.3. Kršitve človekovih pravic v Bangladešu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 in B8-0105/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0097/2014/rev.1

(ki nadomešča B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 in B8-0105/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda in Andrej Plenković v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Luigi Morgano v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská in Nirj Deva v imenu skupine ECR;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica in Javier Nart v imenu skupine ALDE;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Jean Lambert in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0024)


10.4. Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 in B8-0129/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0118/2014/rev.1

(ki nadomešča B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 in B8-0128/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan in Jo Leinen v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel in Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis in Iveta Grigule.

Sprejeto (P8_TA(2014)0025)

(Predloga resolucij B8-0125/2014 in B8-0129/2014 sta brezpredmetna.)

Govorila sta

Petras Auštrevičius, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4, ki je bil sprejet, in Knut Fleckenstein, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10, ki je bil sprejet.


10.5. Odziv EU na izbruh ebole (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 in B8-0126/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0107/2014

(ki nadomešča B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 in B8-0126/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea in Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D;

Nirj Deva in Jan Zahradil v imenu skupine ECR;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0026)

(Predloga resolucij B8-0115/2014 in B8-0124/2014 sta brezpredmetna.)

Govorila je

Beatrix von Storch.


10.6. Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 in B8-0138/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0109/2014/rev.2

(ki nadomešča B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 in B8-0138/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić in Anna Záborská v imenu skupine PPE;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon in Afzal Khan v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake in Louis Michel v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0027)

(Predloga resolucij B8-0130/2014 in B8-0137/2014 sta brezpredmetna.)


10.7. Razmere v Libiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 in B8-0136/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0111/2014

(ki nadomešča B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 in B8-0135/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Ana Gomes v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius in Louis Michel v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0028)

(Predloga resolucij B8-0133/2014 in B8-0136/2014 sta brezpredmetna.)


10.8. Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 in B8-0141/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0112/2014

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0113/2014

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0116/2014

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0117/2014

(ki nadomešča B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 in B8-0141/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz in Afzal Khan v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE;

Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2014)0029)

Govorili so

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein in Pervenche Berès o poteku glasovanja.


10.9. Delegirana uredba - blago s poreklom iz nekaterih držav AKP (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(4) Poslovnika predložili poslanci Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL in Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE o delegirani uredbi Komisije (EU) št. .../... z dne 25. julija 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 527/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka in Sirpa Pietikäinen

Odziv EU na izbruh ebole(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská in Sirpa Pietikäinen

Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor in Anna Záborská

Razmere v Libiji – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Izrael in Palestina po vojni v Gazi ter vloga EU – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds in Ernest Urtasun.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))+
posredovano pristojni: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 19. septembra 2014.


15. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor EMPL

- Družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu točko13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2.decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2014: stališče Sveta z dne 14. julija 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlog resolucije (člen 133 Poslovnika)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff.:Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri pogajanjih o čezatlantskem sporazumu o partnerstvu za trgovino in naložbe (B8-0078/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello: Predlog resolucije o uporabi materialnih reakcij na podlagi prostorsko-časovne deformacije pri razvoju čistih tehnologij in odlaganju radioaktivnih snovi (B8-0079/2014)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Udo Voigt: Predlog resolucije o varstvu temeljnih in človekovih pravic v Grčiji (B8-0080/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto: Predlog resolucije o slabem vremenu na severu Italije in posledicah za čebelarstvo (B8-0083/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto: Predlog resolucije o slabem vremenu in krizi turističnega sektorja v Venetu (B8-0084/2014)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Mara Bizzotto: Predlog resolucije o krizi v italijanskem in beneškem kmetijsko-živilskem sektorju po ruskem embargu in o zahtevi za izredna evropska sredstva ter evropskem načrtu za pomoč (B8-0085/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

2.2) predlogi sprememb Poslovnika (člen 227)

- Kazimierz Michał Ujazdowski: Predlog spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta - Sprememba člena 117 (Izvolitev predsednika Komisije) in Priloge XVI (Smernice za potrditev Komisije) (B8-0082/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 20. do 23. oktobra 2014.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov