Index 
Protokoll
PDF 246kWORD 161k
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens och delegationernas sammansättning
 3.Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (ingivna resolutionsförslag)
 4.EU:s reaktion på utbrottet av ebola (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (ingivna resolutionsförslag)
 6.Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag)
 7.Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (ingivna resolutionsförslag)
 8.EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
9.1.Förföljelse av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan
  
9.2.Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa
  
9.3.Människorättskränkningar i Bangladesh
 10.Omröstning
  
10.1.Förföljelse av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan (omröstning)
  
10.2.Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa (omröstning)
  
10.3.Människorättskränkningar i Bangladesh (omröstning)
  
10.4.Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)
  
10.5.EU:s reaktion på utbrottet av ebola (omröstning)
  
10.6.Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (omröstning)
  
10.7.Situationen i Libyen (omröstning)
  
10.8.Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (omröstning)
  
10.9.Delegerad förordning – produkter med ursprung i vissa AVS-stater (omröstning)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Inkomna dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna ECR, S&D och EFDD godkände parlamentet följande utnämningar:

BUDG-utskottet: Zbigniew Kuźmiuk i stället för Ryszard Czarnecki

delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet: Linda McAvan

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: David Borrelli i stället för Kristina Winberg


3. Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))

Debatten hölls den 16 september 2014 (punkt 4 i protokollet av den 16.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė och Vincent Peillon för S&D-gruppen, om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski och Bas Belder för ECR-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP)) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP)) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley och Louis Michel för ALDE-gruppen, om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP)) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis och Iveta Grigule för EFDD-gruppen, om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP)) (B8-0129/2014).

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 18.9.2014.


4. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 13 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel och Francesc Gambús för PPE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.9.2014.


5. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 15 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun och Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis och Francesc Gambús för PPE-gruppen, om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake och Louis Michel för ALDE-gruppen, om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis och Miroslav Poche för S&D-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.9.2014.


6. Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/2844(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula och Vincent Peillon för S&D-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa och Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić och Louis Michel för ALDE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Libyen (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.9.2014.


7. Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (2014/2845(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 18 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos och Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0112/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler och Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0113/2014);

- Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0116/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Valentinas Mazuronis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala och Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0117/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om Israel–Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0139/2014);

- Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0140/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP)) (B8-0141/2014).

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 18.9.2014.


8. EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen (2014/2830(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Elena Valenciano Martínez-Orozco för S&D-gruppen, Karol Karski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Jean-Luc Schaffhauser, grupplös, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Branislav Škripek, Marietje Schaake, Peter Lundgren, Konstantinos Papadakis, Kinga Gál, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Javier Couso Permuy, Mara Bizzotto, Gabrielius Landsbergis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Francisco Assis, Beatrix von Storch, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Richard Howitt, Bas Belder och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Renato Soru, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Giulia Moi; Ivan Jakovčić, James Carver, Eduard Kukan, Liisa Jaakonsaari, Pablo Echenique och Soraya Post.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Corina CREŢU
Vice talman


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 16.9.2014.)


9.1. Förföljelse av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan

Resolutionsförslag B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 och B8-0098/2014 (2014/2832(RSP))

Talare: Ivo Vajgl yttrade sig om genomförandet av debatten.

Arne Gericke, Alexander Graf Lambsdorff, Josef Weidenholzer, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao och Molly Scott Cato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Vajgl.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 18.9.2014.


9.2. Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa

Resolutionsförslag B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 och B8-0106/2014 (2014/2833(RSP))

Ignazio Corrao, Louis Michel, Josef Weidenholzer, Maurice Ponga, Marie-Christine Vergiat och Judith Sargentini redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Francesc Gambús, Goffredo Maria Bettini och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Gianluca Buonanno (talmannen förklarade att föregående talares ordval var olämpligt och uppmanade denne att be om ursäkt).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 18.9.2014.


9.3. Människorättskränkningar i Bangladesh

Resolutionsförslag B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 och B8-0105/2014 (2014/2834(RSP))

Charles Tannock, Juan Carlos Girauta Vidal, Josef Weidenholzer, Ivo Belet, Paloma López Bermejo och Jean Lambert redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 18.9.2014.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Förföljelse av människorättsförsvarare i Azerbajdzjan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014, B8-0098/2014 och B8-0099/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0090/2014

(ersätter B8-0090/2014, B8-0091/2014, B8-0093/2014, B8-0095/2014, B8-0096/2014 och B8-0099/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, László Tőkés och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini och Luigi Morgano för S&D-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0022)

(Resolutionsförslag B8-0098/2014 bortföll.)

Inlägg

Mario Borghezio.


10.2. Burundi, särskilt fallet Pierre Claver Mbonimpa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 och B8-0106/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0086/2014/rev.1

(ersätter B8-0086/2014, B8-0087/2014, B8-0088/2014, B8-0089/2014, B8-0092/2014, B8-0094/2014 och B8-0106/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Seán Kelly, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Francesc Gambús och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Silvia Costa, Luigi Morgano och Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Jan Zahradil för ECR-gruppen;

Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Pavel Telička, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Jozo Radoš och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2014)0023)


10.3. Människorättskränkningar i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 och B8-0105/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0097/2014/rev.1

(ersätter B8-0097/2014, B8-0100/2014, B8-0101/2014, B8-0103/2014, B8-0104/2014 och B8-0105/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Monica Macovei, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda och Andrej Plenković för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Richard Howitt, Goffredo Maria Bettini, Claude Moraes, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Luigi Morgano för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská och Nirj Deva för ECR-gruppen;

Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0024)


10.4. Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0125/2014, B8-0127/2014, B8-0128/2014 och B8-0129/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0118/2014/rev.1

(ersätter B8-0118/2014, B8-0122/2014, B8-0123/2014, B8-0127/2014 och B8-0128/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan och Jo Leinen för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Janusz Wojciechowski och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen;

Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel och Martina Dlabajová för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen;

Valentinas Mazuronis och Iveta Grigule.

Antogs (P8_TA(2014)0025)

(Resolutionsförslagen B8-0125/2014 och B8-0129/2014 bortföll.)

Inlägg:

Petras Auštrevičius lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4; det muntliga ändringsförslaget beaktades; Knut Fleckenstein lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 10; det muntliga ändringsöförslaget beaktades.


10.5. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0115/2014, B8-0119/2014, B8-0124/2014 och B8-0126/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0107/2014

(ersätter B8-0107/2014, B8-0108/2014, B8-0114/2014, B8-0119/2014 och B8-0126/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen;

Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen;

Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Kathleen Van Brempt och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Bart Staes, Judith Sargentini, Jean Lambert och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0026)

(Resolutionsförslagen B8-0115/2014 och B8-0124/2014 bortföll.)

Inlägg

Beatrix von Storch.


10.6. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0130/2014, B8-0134/2014, B8-0137/2014 och B8-0138/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0109/2014/rev.2

(ersätter B8-0109/2014, B8-0110/2014, B8-0121/2014, B8-0134/2014 och B8-0138/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús, Marijana Petir, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić och Anna Záborská för PPE-gruppen;

Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Vincent Peillon och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake och Louis Michel för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0027)

(Resolutionsförslagen B8-0130/2014 och B8-0137/2014 bortföll.)


10.7. Situationen i Libyen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014, B8-0133/2014, B8-0135/2014 och B8-0136/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0111/2014

(ersätter B8-0111/2014, B8-0120/2014, B8-0131/2014, B8-0132/2014 och B8-0135/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Francisco José Millán Mon, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Ana Gomes för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen;

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius och Louis Michel för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0028)

(Resolutionsförslagen B8-0133/2014 och B8-0136/2014 bortföll.)


10.8. Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0112/2014, B8-0113/2014, B8-0116/2014, B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 och B8-0141/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0112/2014

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0113/2014

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0116/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0117/2014

(ersätter B8-0117/2014, B8-0139/2014, B8-0140/2014 och B8-0141/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Philippe Juvin, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier och Dubravka Šuica för PPE-gruppen;

Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos, Arne Lietz och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2014)0029)

Inlägg:

Alexander Graf Lambsdorff, Knut Fleckenstein och Pervenche Berès yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


10.9. Delegerad förordning – produkter med ursprung i vissa AVS-stater (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen, från Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, samt Ska Keller för Verts/ALE-gruppen: om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 25 juli 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (2014/2781(DEA)) 2014/2781(DEA) (B8-0081/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland – (2014/2841(RSP)) – RC-B8-0118/2014
Michela Giuffrida, Elisabetta Gardini, Tatjana Ždanoka och Sirpa Pietikäinen

EU:s reaktion på utbrottet av ebola(2014/2842(RSP))RC-B8-0107/2014
Anna Záborská och Sirpa Pietikäinen

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter – (2014/2843(RSP)) – RC-B8-0109/2014
Marie-Christine Arnautu, Diane Dodds, Marijana Petir, Csaba Sógor och Anna Záborská

Situationen i Libyen – (2014/2844(RSP)) – RC-B8-0111/2014
Jean-Luc Schaffhauser

Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll – (2014/2845(RSP)) – RC-B8-0117/2014
Matt Carthy, Diane Dodds och Ernest Urtasun.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på Europarl ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD))

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 19 september 2014.


15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

EMPL-utskottet

- Privata enmansbolag med begränsat ansvar (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, ECON, IMCO.


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/006 FR/PSA) (COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2014 års allmänna budget: Rådets ståndpunkt av den 14 juli 2014 (12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag resolution om bristande insyn i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (B8-0078/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om användning av ”materiella reaktioner orsakade av deformation av tidrummet” för utveckling av ren teknik och deponering av radioaktiva ämnen (B8-0079/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Udo Voigt. Förslag till resolution om skydd av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Grekland (B8-0080/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det dåliga vädret i norra Italien och riskerna för biodlingssektorn (B8-0083/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det dåliga vädret och krisen för turistsektorn i Venetien (B8-0084/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om krisen i den italienska och venetianska jordbruksbaserade livsmedelsindustrin efter det ryska embargot och en begäran om extra medel och en stödplan från EU (B8-0085/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

2.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

- Kazimierz Michał Ujazdowski. Förslag till ändring av parlamentets arbetsordning: Ändring av artikel 117 (val av kommissionens ordförande) och bilaga XVI (riktlinjer för godkännande av kommissionen) (B8-0082/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2023 oktober 2014.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Echenique, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Gebhardt, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy