Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2059(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0019/2014

Ingivna texter :

A8-0019/2014

Debatter :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Omröstningar :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0038

Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

6. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 [2014/2059(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Sergio Gaetano Cofferati (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Sampo Terho för ECR-gruppen, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Bernd Lucke, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch (som också tog upp frågan om betänkandets tillgäglighet i samtliga språkversioner), Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski och Ildikó Gáll-Pelcz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos och Bill Etheridge.

Talare: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 22.10.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy