Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2064(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0013/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0013/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2014 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0030

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο

8.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - μεταλλικά προϊόντα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - μεταλλικά προϊόντα) [COM(2014)0515 - C8-0125/2014- 2014/2064(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Patricija Šulin (A8-0013/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0030)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου