Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg

13. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (2013/2705(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bill Etheridge och Paul Rübig, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis, Peter Eriksson, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Barbara Spinelli, Yannick Jadot, Massimiliano Salini, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Adina-Ioana Vălean, Roberto Gualtieri, Jadwiga Wiśniewska, András Gyürk, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Miriam Dalli, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Paul Tang, Tunne Kelam, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Jeppe Kofod och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Costas Mavrides och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Talare: Jyrki Katainen och Benedetto Della Vedova.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy