Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2040(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2014

Внесени текстове :

A8-0014/2014

Разисквания :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Гласувания :

PV 22/10/2014 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0036

Протокол
Вторник, 21 октомври 2014 г. - Страсбург

16. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели (разискване)
CRE

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. [12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Enrico Zanetti (действащ председател на Съвета) и Jacek Dominik (член на Комисията).

Изказаха се: Zigmantas Balčytis (докладчик по становището на комисията AFET), Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията CONT), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията ECON), Maria Arena (докладчик по становището на комисията EMPL), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE), Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO), Roberts Zīle (докладчик по становището на комисията TRAN), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Müller, Silvia Costa (докладчик по становището на комисията CULT), Tomáš Zdechovský (докладчик по становището на комисията LIBE), Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Paul Rübig (докладчик по становището на комисията DEVE), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Isabelle Thomas, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jan Olbrycht, Jens Geier, Anders Primdahl Vistisen, Pablo Echenique, Monika Vana, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Christian Ehler, за да зададе въпрос „синя карта“ на Jacek Dominik (председателят припомни, че съгласно действащите разпоредби членовете на ЕП не могат да задават въпроси „синя карта“ на членовете на Комисията), Richard Ashworth, Miguel Viegas, Marco Zanni, Edouard Ferrand, Ingeborg Gräßle, Paul Tang, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Patricija Šulin, Vladimír Maňka, Ivan Štefanec, Pina Picierno, Janusz Lewandowski, Iratxe García Pérez и Georgios Kyrtsos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, Tamás Deutsch и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Marijana Petir, Zoltán Balczó, Angélique Delahaye, Nicola Caputo и Michel Dantin.

Изказаха се: Jacek Dominik, Enrico Zanetti, Eider Gardiazabal Rubial и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 22.10.2014.

Правна информация - Политика за поверителност