Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Αποτελέσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα την απασχόληση στην Ευρώπη (Μιλάνο, 8 Οκτωβρίου) (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014 (συζήτηση)
 7.Συγκρότηση πολιτικής ομάδας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - μεταλλικά προϊόντα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/012 BE/Ford Genk - από το Βέλγιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/002 BE/Carsid – Βέλγιο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/006 FR/PSA (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ανασκόπηση της δράσης της Επιτροπής Barroso II (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23-24 Οκτωβρίου 2014) (συζήτηση)
 14.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 15.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2013 (συζήτηση)
 16.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 – όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 17.Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 18.Τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας ***I (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (218 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (49 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (145 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (314 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (575 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου