Index 
Protokoll
PDF 212kWORD 123k
Tisdagen den 21 oktober 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (debatt)
 6.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)
 7.Bildande av en politisk grupp
 8.Omröstning
  
8.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Granskning av Barroso II-kommissionen (debatt)
 13.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (debatt)
 14.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 15.Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013 (debatt)
 16.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt (debatt)
 17.Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern (debatt)
 18.Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Parlamentets sammansättning

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Sander Loones utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Johan van Overtveldt med verkan från och med den 14 oktober 2014.

Parlamentet noterade detta, i enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Sander Loones fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet

- Rådets beslut, fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen, av den 15 oktober 2014 om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen och om upphävande och ersättning av beslut 2014/648/EU, Euratom (N8-0038/2014 – INST 497)

ansvariga utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (2014/2059(INI)) - utskottet ECON (associerat utskott) - Föredragande: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (2014/2903(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Karol Karski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Roberts Zīle och Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0164/2014);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gabrielius Landsbergis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrzej Grzyb, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Jiří Pospíšil, David McAllister, Lorenzo Cesa, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina och Franck Proust, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0165/2014);

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0168/2014);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0169/2014);

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Krystyna Łybacka, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Afzal Khan och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0170/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek och Antanas Guoga för ALDE-gruppen, om upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (B8-0172/2014).

II.   Mänskliga rättigheter i Uzbekistan (2014/2904(RSP))

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini och Jaromír Štětina för PPE-gruppen, om mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0166/2014);

- Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen samt Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, om kränkningen av mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0173/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez och Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, om kränkningen av mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0174/2014);

- Josef Weidenholzer, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche och Afzal Khan för S&D-gruppen, om kränkningen av mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0176/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Beatrix von Storch, Dawid Bohdan Jackiewicz och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0178/2014);

- Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga och Robert Rochefort för ALDE-gruppen, om mänskliga rättigheter i Uzbekistan (B8-0179/2014).

III.   Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (2014/2905(RSP))

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Ska Keller, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini och Francesc Gambús för PPE-gruppen, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0161/2014);

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, James Nicholson och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0163/2014);

- Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Malin Björk, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán och Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0167/2014);

- Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca och Tonino Picula för S&D-gruppen, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0171/2014);

- Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Ignazio Corrao, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0175/2014);

- Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga, Gesine Meissner och Javier Nart för ALDE-gruppen, om försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (B8-0177/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


5. Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av högnivåkonferensen om sysselsättning i Europa (Milano, den 8 oktober) (2014/2898(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Dominique Martin, grupplös, Siegfried Mureșan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Richard Sulík, Martina Dlabajová, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Laura Agea, Eva Paunova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Evelyn Regner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, Nathalie Griesbeck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Tania González Peñas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux, Lampros Fountoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Agnes Jongerius, Mara Bizzotto, Brando Benifei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tiziana Beghin, Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Maria Arena, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, och Eva Kaili, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ádám Kósa, Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka och Milan Zver.

Talare: László Andor och Benedetto Della Vedova.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014 [2014/2059(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Philippe De Backer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Sergio Gaetano Cofferati (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Sampo Terho för ECR-gruppen, Richard Sulík, Tibor Szanyi, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Bernd Lucke, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Burkhard Balz, Jutta Steinruck, Kay Swinburne, Antanas Guoga, Matt Carthy, Jean Lambert, Bernard Monot, Pablo Zalba Bidegain, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Martina Dlabajová, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Fulvio Martusciello, Isabelle Thomas, Bernd Lucke, Davor Škrlec, Marco Zanni, Markus Ferber, Vilija Blinkevičiūtė, Sander Loones, Gerolf Annemans, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Notis Marias, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Beatrix von Storch (som också tog upp frågan om betänkandets tillgäglighet i samtliga språkversioner), Marco Valli, Danuta Maria Hübner, Neena Gill, Werner Langen, Siôn Simon, Ivana Maletić, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab, Jonás Fernández, Siegfried Mureșan, Alfred Sant, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski och Ildikó Gáll-Pelcz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Monika Flašíková Beňová, Emmanouil Glezos och Bill Etheridge.

Talare: Jyrki Katainen, Benedetto Della Vedova och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 22.10.2014.


7. Bildande av en politisk grupp

Sammanträdets talman meddelade att parlamentets talman hade informerats om bildandet, i enlighet med artikel 32.2 i arbetsordningen, av följande politiska grupp:

- Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD): 48 ledamöter.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana - Métal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal) [COM(2014)0515 - C8-0125/2014- 2014/2064(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0013/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0030)


8.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien) [COM(2014)0532 - C8-0126/2014 - 2014/2065(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A8-0015/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0031)


8.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/002 BE/Carsid från Belgien) [COM(2014)0553 - C8-0136/2014 - 2014/2071(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0017/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0032)


8.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/006 FR/PSA (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/006 FR/PSA från Frankrike) [COM(2014)0560 - C8-0141/2014 - 2014/2076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0016/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0033)

Inlägg:

Isabelle Thomas (föredragande) gjorde före omröstningen ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på Europarl ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Granskning av Barroso II-kommissionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Granskning av Barroso II-kommissionen (2014/2812(RSP))

Talare: Bernd Lucke.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, och Steven Woolfe, som begärde att man skulle avsluta debatten med ett resolutionsförslag baserat på artikel 123 i arbetsordningen (talmannen konstaterade att det rörde sig om en alltför sen begäran om ändring av föredragningslistan).

Talare: José Manuel Barroso och talmannen, som tackade José Manuel Barroso på Europaparlamentets vägnar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen förklarade vilket förfarande som gäller för att ändra föredragningslistan.

Talare: Bernd Lucke.


13. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (23-24 oktober 2014) (2013/2705(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bill Etheridge och Paul Rübig, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis, Peter Eriksson, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Ulrike Trebesius, Barbara Spinelli, Yannick Jadot, Massimiliano Salini, Matthias Groote, Evžen Tošenovský, Adina-Ioana Vălean, Roberto Gualtieri, Jadwiga Wiśniewska, András Gyürk, Mirosław Piotrowski, Milan Zver, Miriam Dalli, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Paul Tang, Tunne Kelam, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Jeppe Kofod och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Costas Mavrides och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Talare: Jyrki Katainen och Benedetto Della Vedova.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P8_TA-PROV(2014)0357(COR01) och P8_TA-PROV(2014)0451(COR01) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 20.10.2014).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs de godkända.


15. Förslag till ändringsbudget nr 2/2014 – Överskottet från genomförandet av budgeten för 2013 (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Enrico Zanetti (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacek Dominik (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Janusz Lewandowski, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Jens Geier och Jean-Paul Denanot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Olbrycht och Janusz Zemke.

Talare: Jacek Dominik, Enrico Zanetti och Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 22.10.2014.


16. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 [12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Enrico Zanetti (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacek Dominik (ledamot av kommissionen).

Talare: Zigmantas Balčytis (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Maria Arena (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jerzy Buzek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Roberts Zīle (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Müller, Silvia Costa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Tomáš Zdechovský (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jan Olbrycht, Jens Geier, Anders Primdahl Vistisen, Pablo Echenique, Monika Vana, Jonathan Arnott, Sophie Montel, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Christian Ehler, som ställde en fråga (”blått kort”) till Jacek Dominik (talmannen påminde om att enligt gällande bestämmelser kan parlamentsledamöterna inte ställa frågor (”blått kort”) till kommisisonsledamöterna), Richard Ashworth, Miguel Viegas, Marco Zanni, Edouard Ferrand, Ingeborg Gräßle, Paul Tang, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Patricija Šulin, Vladimír Maňka, Ivan Štefanec, Pina Picierno, Janusz Lewandowski, Iratxe García Pérez och Georgios Kyrtsos.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Tamás Deutsch och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Marijana Petir, Zoltán Balczó, Angélique Delahaye, Nicola Caputo och Michel Dantin.

Talare: Jacek Dominik, Enrico Zanetti, Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 22.10.2014.


17. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern (2014/2852(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Martine Reicherts (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Zoltán Balczó och Jean-Luc Schaffhauser, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Hölvényi, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kinga Gál och Udo Voigt, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Sophia in 't Veld ställde en fråga ("blått kort") Krisztina Morvai, som besvarade frågan, Sophia in 't Veld, gjorde ett personligt uttalande, József Szájer, Birgit Sippel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ádám Kósa, Marek Jurek, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Benedek Jávor, Georg Mayer, Frank Engel, István Ujhelyi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Schöpflin, Nathalie Griesbeck, András Gyürk, Péter Niedermüller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Hohlmeier, och Kati Piri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från József Szájer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál, Tibor Szanyi, Javier Couso Permuy, Ildikó Gáll-Pelcz och László Tőkés.

Talare: Martine Reicherts och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina [COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

Gabrielius Landsbergis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Martine Reicherts (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvatore Cicu för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Giulia Moi för EFDD-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Alessia Maria Mosca, Kaja Kallas, Jean-Luc Schaffhauser, Johannes Cornelis van Baalen och Janusz Korwin-Mikke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Adam Szejnfeld, Miguel Viegas och Jarosław Wałęsa.

Talare: Martine Reicherts och Gabrielius Landsbergis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 23.10.2014.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 538.918/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Michels, Monteiro de Aguiar, Taylor, Wojciechowski, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy