Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2197(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2014

Συζήτηση :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο

19. Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες - Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2012 [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

Οι Petri Sarvamaa και Tamás Deutsch παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Patricija Šulin, Karin Kadenbach, Anders Primdahl Vistisen, Paul Rübig και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Benedetto Della Vedova, Petri Sarvamaa και Tamás Deutsch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2014 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου