Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 277kWORD 167k
Kolmapäev, 22. oktoober 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi (arutelu)
 3.Euroopa Komisjoni valimine (kodukorra artikkel 118) (hääletus)
 4.Hääletused
  4.1.Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk (hääletus)
  4.2.Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2015. aasta (hääletus)
  4.3.Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod (hääletus)
  4.4.ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.5.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Olukord Kobanes ja ISist lähtuv oht (arutelu)
 13.Olukord Hongkongis (arutelu)
 14.Surmanuhtluse määramine Asia Bibile (arutelu)
 15.Euroopast pärit ISi võitlejad (arutelu)
 16.Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu jätkamine)
 19.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet - 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi (arutelu)

Jean-Claude Juncker (ametisseastuv Euroopa Komisjoni president) tutvustas volinike kolleegiumi ja selle programmi.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, Udo Bullmann ja Ryszard Antoni Legutko.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Sophia in 't Veld, Curzio Maltese, Josep-Maria Terricabras, Valentinas Mazuronis, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Pavel Telička, Marisa Matias, Claude Turmes, Laura Agea, Matteo Salvini, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Jørn Dohrmann, Marielle de Sarnez, João Ferreira, José Bové, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Esteban González Pons, Glenis Willmott, Jan Zahradil, Paloma López Bermejo, Marcel de Graaff, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Pablo Iglesias, Konstantinos Papadakis, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Matt Carthy, Iveta Grigule, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Tanja Fajon, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Esther de Lange ja Carlos Zorrinho.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Seán Kelly, Bogusław Liberadzki ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antonio López-Istúriz White, Ana Gomes, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Jörg Leichtfried ja Monika Flašíková Beňová.

Kodukorra artikli 118 lõike 5 esimese lõigu alusel arutelu lõppedes esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Philippe Lamberts ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Komisjoni valimise kohta 2014/2811(RSP) (B8-0180/2014);

- Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel Euroopa Komisjoni valimise kohta 2014/2811(RSP) (B8-0181/2014);

- Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Komisjoni valimise kohta 2014/2811(RSP) (B8-0182/2014);

- Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Komisjoni valimise kohta 2014/2811(RSP) (B8-0183/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2014protokoll punkt 3.


3. Euroopa Komisjoni valimine (kodukorra artikkel 118) (hääletus)

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel ja Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Resolutsiooni ettepanekud Euroopa Komisjoni valimise kohta (kodukorra artikkel 118) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0180/2014, B8-0181/2014, B8-0182/2014 ja B8-0183/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0180/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0181/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0182/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0183/2014

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Enne hääletust selgitas president Euroopa Komisjoni valimise korda.

Euroopa Komisjoni valimine (kodukorra artikkel 118) (hääletus)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

Vastu võetud (P8_TA(2014)0034)

Sõnavõtud

President õnnitles Euroopa Parlamendi nimel Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit ja valitud volinike kolleegiumi.

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.35 ja jätkus kell 13.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Paranduseelarve projekt nr 2/2014 – 2013. aasta eelarve täitmisel tekkinud ülejääk (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2014 kohta, III jagu – Komisjon [12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0035)


4.2. Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2015. aasta (hääletus)

- Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve III jao (komisjon) assigneeringute kohta;

- Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao (Euroopa Parlament, nõukogu, Euroopa Kohus, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitseinspektor ja Euroopa välisteenistus) assigneeringute kohta.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud vastuvõetud tekstide lisas)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

Sõnavõtud

Enne hääletust tegi Eider Gardiazabal Rubial (raportöör) järgmised redaktsiooniliste muudatuste ettepanekud:

- Katseprojekt – Ühtekuuluvuspoliitika ja selle koostoime teadus- ja arendustegevuse vahenditega: „teaduse tipptaseme saavutamine” (eelarverida 13 03 77 13)

Muudatusettepanek PLEN/9501 asendab muudatusettepaneku 1167 (ex-BUDG/3570): jäetakse välja kaks korda esinev lõik ja alles jäetakse ainult muudatused vastuvõetud kujul.

- Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks (eelarverida 22 03 01)

Muudatusettepanek PLEN/9500 asendab muudatusettepaneku 1235 (ex-BUDG/3638): parandatakse väljajätmised muudetud lõigus ja jäetakse ühtlasi välja kaks korda esitatud lõik

Parlamendi president märkis, et tehtud kohandustele ei ole vastuväiteid.

Hääletuse ajal võttis sõna Michael Cramer muudatusettepanekute 472 ja 654 hääletuse kohta ja Jonathan Arnott palus vastavalt kodukorra artikli 174 lõikele 2 panna muudatusettepanekud 157 ja 547 hääletusele vastupidises järjekorras (taotlust ei võetud vastu).

Pärast hääletust võttis sõna Enrico Zanetti (nõukogu eesistuja), kes võttis teadmiseks erinevused Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning lisas, et on nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.


4.3. Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve - kõik jaod (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta [12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0036)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


4.4. ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vahel allkirjastatud vabakaubanduslepingule lisatud protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [06035/2014 - C7-0113/2014- 2014/0019(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jan Zahradil (A8-0012/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0037)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.5. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta prioriteetide elluviimine (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta prioriteetide elluviimise kohta [2014/2059(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0038)

Sõnavõtud

Pärast hääletust Enrico Zanetti (nõukogu eesistuja), kes võttis teadmiseks erinevused Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohtades paranduseelarve projekti nr 2/2014 suhtes ja märkis, et on nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa Komisjoni valimine

Tonino Picula, Laura Ferrara, Elly Schlein, Pascal Durand, Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Janusz Korwin-Mikke, Daniele Viotti, Daniel Hannan ja Georgi Pirinski

Raport: Gérard Deprez - A8-0018/2014

Peter Jahr

Euroopa Liidu üldeelarve projekt – 2015. aasta

Lucy Anderson, Anne Sander, Peter Jahr ja Daniel Hannan

Raport: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier - A8-0014/2014

Clare Moody, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Michaela Šojdrová, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke ja Gerard Batten

Raport: Philippe De Backer - A8-0019/2014

Jana Žitňanská ja Csaba Sógor.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2014– III eelarveosa –Komisjon (N8-0030/2014 - C8-0167/2014 - 2014/2097(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 34/2014 - III eelarveosa – Komisjon (N8-0035/2014 - C8-0203/2014 - 2014/2127(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 35/2014 - III eelarveosa – Komisjon (N8-0036/2014 - C8-0213/2014 - 2014/2136(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 36/2014 - III eelarveosa – Komisjon (N8-0037/2014 - C8-0215/2014 - 2014/2138(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


9. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite konstruktsiooni ja üldise tüübikinnituse nõuete osas C(2014)06494 - 2014/2864(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/17/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks krediidivahendajate kutsealase vastutuskindlustuse või võrreldava tagatise miinimumväärtus C(2014)06515 - 2014/2863(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 19. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul C(2014)06840 - 2014/2873(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 30. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuetegaC(2014)06860 - 2014/2878(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 950/2014 C(2014)06869 - 2014/2865(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolse pideva järelevalve tegemiseks esitatavaid perioodilisi aruandeid reitinguagentuuride võetud tasude kohta C(2014)06871 - 2014/2872(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 30. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad avalikustamisnõudeid struktureeritud finantsinstrumentide puhul C(2014)06939 - 2014/2874(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 30. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse koguriskipositsiooni kindlaksmääramist kliendi või omavahel seotud klientide rühma suhtes alusvaraga tehingute puhul C(2014)06946 - 2014/2880(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad C(2014)07117 - 2014/2884(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 8. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele C(2014)07127 - 2014/2871(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 29. september 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud C(2014)07164 - 2014/2882(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL II lisa tubakatoodetel kasutamiseks ette nähtud pilthoiatuste kogu kehtestamisega C(2014)07212 – 2014/2894(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) C(2014)07230 – 2014/2893(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega C(2014)07232 - 2014/2891(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määraga C(2014)07237 - 2014/2890(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 10. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse saamiseks vajalike pidurdustõhususe nõuetega C(2014)07410 - 2014/2908(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa C(2014)07461 - 2014/2909(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 918/2012 seoses riigi võlakohustuses omatavast märkimisväärsest lühikesest netopositsioonist teatamisega C(2014)07484 - 2014/2910(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes C(2014)07540 – 2014/2913(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga loodepiirkonna vetes C(2014)07549 – 2014/2915(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga Vahemeres C(2014)07550 – 2014/2917(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses kalapüügiga Läänemerel C(2014)07551 - 2014/2912(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate väikeste pelaagiliste liikide püügiga ja tööstusliku kalapüügiga Põhjameres C(2014)07558 - 2014/2914(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. oktoober 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

°
° ° °

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa C(2014)05833 – 2014/2805(DEA)
edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 19. august 2014.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud lisaks Euroopa Parlamendi taotluse alusel.


10. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja ftalaatidega (D033881/02 - 2014/2888(RPS) - tähtaeg: 10/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (D034120/02 - 2014/2859(RPS) - tähtaeg: 19/12/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VIII, IX ja X lisa seoses laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuga (D034185/03 - 2014/2876(RPS) - tähtaeg: 1/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted (D034199/03 - 2014/2870(RPS) - tähtaeg: 30/12/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011 (D034386/03 - 2014/2892(RPS) - tähtaeg: 13/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) teenustele juurdepääsu käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2016. aasta loetelu osas (D035457/01 - 2014/2879(RPS) - tähtaeg: 2/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiu kulude ja rahastamise statistika osas (D035487/01 - 2014/2877(RPS) - tähtaeg: 1/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, fluori, plii, elavhõbeda, endosulfaani ja Ambrosia spp. seemnete piirnormide osas (D035527/03 - 2014/2895(RPS) - tähtaeg: 15/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) II ja III lisa (D035626/01 - 2014/2881(RPS) - tähtaeg: 3/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega täiendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses konkreetsete menetluste, hindamismeetodite ja tehniliste nõuete lisamisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrusi (EL) nr 1003/2010, (EL) nr 109/2011 ja (EL) nr 458/2011 (D035711/01 - 2014/2889(RPS) - tähtaeg: 10/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kohta (D035732/03 - 2014/2886(RPS) - tähtaeg: 10/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (D035814/01 - 2014/2868(RPS) - tähtaeg: 25/10/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega kohandatakse kolmandat korda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ (ohtlike kaupade siseveo kohta) lisasid teaduse ja tehnika arenguga (D035822/01 - 2014/2866(RPS) - tähtaeg: 25/10/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Finantsmääruse artikli 25 lõigete 1 ja 2 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Kohtu esitatud projekti, milles käsitletaks assigneeringute ümberpaigutamisi 1/2014 ja 2/2014.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt teavitas Euroopa Kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone kavatsusest teha assigneeringute ümberpaigutamised V/AB-15/C/14, V/AB-16/C/14 ja V/AB-17/C/14.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt teavitas Regioonide Komitee eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamistest INF 3/2014, INF 4/2014, INF 5/2014 ja INF 6/2014.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt teavitas Euroopa Kohus eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamistest 1 ja 2.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt teavitas Regioonide Komitee eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamisest INF 2/2014.

Finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Regioonide Komitee esitatud projekti, milles käsitletakse assigneeringute ümberpaigutamisi INF 2/2014, INF 3/2014 ja INF 4/2014.

Finantsmääruse artikli 27 kohaselt vaatas eelarvekomisjon läbi Euroopa Ombudsmani esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti 3/2014 ja otsustas selle heaks kiita.

Finantsmääruse artikli 27 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti DEC 1/2014.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 1 kohaselt esitas komisjon assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 36/2014.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks komisjon esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projektid DEC 23/2014, DEC 25/2014, DEC 27/2014, DEC 32/2014 ja DEC 33/2014.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 24/2014, DEC 26/2014, DEC 28/2014 ja DEC 31/2014.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2014 heakskiitmisest.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Ombudsmani assigneeringute ümberpaigutamise DEC 3/2014 heakskiitmisest.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC 16/2014, DEC 17/2014, DEC 23/2014, DEC 24/2014, DEC 27/2014, DEC 30/2014 ja DEC 33/2014 heakskiitmisest.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 5 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 25/2014 ja DEC 2/2014 heakskiitmisest.

Finantsmääruse artikli 50 kohaselt taotles Regioonide Komitee oma 2014. aasta ametikohtade loetelu muutmist.

Finantsmääruse artikli 50 kohaselt teavitas Euroopa Komisjon eelarvepädevaid institutsioone oma ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ametikohtade loetelu muutmisest.

Finantsmääruse artikli 50 lõike 1 kohaselt vaatas eelarvekomisjon läbi Regioonide Komitee esitatud ametikohtade loetelu muutmise projekti ja otsustas mitte esitada vastuväiteid.


12. Olukord Kobanes ja ISist lähtuv oht (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kobanes ja ISist lähtuv oht (2014/2899(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bill Etheridge ja James Carver, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, James Carver, Alyn Smith, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse James Carverile (president märkis, et tegemist ei ole küsimusega), Georg Mayer kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Marielle de Sarnez ja Sabine Lösing.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Alexander Graf Lambsdorff kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Sabine Lösing kes vastas sellele, Bodil Valero, Aymeric Chauprade, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Bas Belder kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Amjad Bashir, Javier Nart, Josu Juaristi Abaunz, Michel Reimon, Eleftherios Synadinos, Emil Radev, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Inês Cristina Zuber, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Neena Gill, David Campbell Bannerman, Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eugen Freund, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė, Branislav Škripek, Eleni Theocharous, Demetris Papadakis, Richard Sulík, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna David McAllister, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Janusz Korwin-Mikke.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


13. Olukord Hongkongis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Hongkongis (2014/2900(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel .

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Teresa Rodriguez-Rubio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Howitt, Jana Žitňanská, Fredrick Federley, Helga Trüpel, Fabio Massimo Castaldo, Janusz Korwin-Mikke, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Boris Zala, Arne Lietz, Neena Gill, Nicola Caputo ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ignazio Corrao.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võttis Gianluca Buonanno.


14. Surmanuhtluse määramine Asia Bibile (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Surmanuhtluse määramine Asia Bibile (2014/2911(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel .

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marcel de Graaff (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Ana Gomes ja Bas Belder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Jussi Halla-aho, Anna Záborská, Nicola Caputo ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.


15. Euroopast pärit ISi võitlejad (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopast pärit ISi võitlejad (2014/2901(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Frank Engel ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Heinz K. Becker, Afzal Khan, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Deirdre Clune, Emil Radev ja Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Eduard Kukan ja Angel Dzhambazki.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.


16. Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu)

Nõukogu avaldus: Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (2014/2902(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel ja Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

(Arutelu järg: 22.10.2014 protokolli punkt 18)


17. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D, ALDE ja ECR järgmised ametissenimetamise taotlused:

DEVE-komisjon: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enam komisjoni liige

BUDG-komisjon: Andrus Ansipi asemel Kaja Kallas

ECON-komisjon: Sander Loones

ITRE-komisjon: Andrus Ansipi asemel Kaja Kallas

AFCO-komisjon: Francisco Sosa Wagneri asemel Maite Pagazaurtundúa Ruiz

inimõiguste allkomisjon : Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enam komisjoni liige

Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Morten Messerschmidti asemel Jørn Dohrmann

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Knut Fleckenstein, Ioan Mircea Paşcu

delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Francisco Sosa Wagneri asemel Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enam delegatsiooni liige

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enam delegatsiooni liige

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Louis Ide

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Louis Ide asemel Sander Loones.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


18. Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (arutelu jätkamine)

Nõukogu avaldus: Ühine politseioperatsioon Mos Maiorum (2014/2902(RSP))

(Arutelu algus: 22.10.2014 protokolli punkt 16)

Sõna võtsid Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cornelia Ernst, Kashetu Kyenge, Helga Stevens, Barbara Spinelli, Bodil Valero, Anna Maria Corazza Bildt, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Barbara Spinelli, kes vastas sellele, Gerard Batten, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Anna Maria Corazza Bildt, Elly Schlein, Anders Primdahl Vistisen, Cornelia Ernst, Karima Delli, Elissavet Vozemberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Kostas Chrysogonos, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Pablo Echenique, Therese Comodini Cachia, Caterina Chinnici, Patrizia Toia, Miriam Dalli ja Kati Piri.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Notis Marias, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ja Soraya Post.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Arutelu lõpetati.


19. 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet - 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)

Teine raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

Teine raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

Petri Sarvamaa ja Tamás Deutsch tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Patricija Šulin, Karin Kadenbach, Anders Primdahl Vistisen, Paul Rübig ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Benedetto Della Vedova, Petri Sarvamaa ja Tamás Deutsch.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2014protokoll punkt 7.5 ja 23.10.2014protokoll punkt 7.6.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 538.918/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.05.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Kyuchyuk, Michels, Monteiro de Aguiar, Taylor, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika