Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 284kWORD 171k
Keskiviikko 22. lokakuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (keskustelu)
 3.Komission valitseminen (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)
 4.Äänestykset
  4.1.Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (äänestys)
  4.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2015 (äänestys)
  4.3.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 - kaikki pääluokat (äänestys)
  4.4.EU:n ja Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.5.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Kobanen tilanne ja IS-järjestön muodostama uhka (keskustelu)
 13.Hongkongin tilanne (keskustelu)
 14.Asia Bibin kuolemanrangaistus (keskustelu)
 15.IS-järjestön eurooppalaiset taistelijat (keskustelu)
 16.Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (keskustelu)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (jatkoa keskustelulle)
 19.Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin - Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (keskustelu)

Jean-Claude Juncker (valittu komission puheenjohtaja) esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Harald Vilimsky, Herbert Reul, Udo Bullmann ja Ryszard Antoni Legutko.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld, Curzio Maltese, Josep-Maria Terricabras, Valentinas Mazuronis, Zoltán Balczó, Andrzej Grzyb, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Pavel Telička, Marisa Matias, Claude Turmes, Laura Agea, Matteo Salvini, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Jørn Dohrmann, Marielle de Sarnez, João Ferreira, José Bové, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Esteban González Pons, Glenis Willmott, Jan Zahradil, Paloma López Bermejo, Marcel de Graaff, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Pablo Iglesias, Konstantinos Papadakis, Mariya Gabriel, Maria João Rodrigues, Matt Carthy, Iveta Grigule, Othmar Karas, Patrizia Toia, Dubravka Šuica, Tanja Fajon, Manolis Kefalogiannis, Paul Tang, Esther de Lange ja Carlos Zorrinho.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antonio López-Istúriz White, Ana Gomes, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Jörg Leichtfried ja Monika Flašíková Beňová.

Työjärjestyksen 118 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Philippe Lamberts ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta komission valitsemisesta 2014/2811(RSP) (B8-0180/2014)

- Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta komission valitsemisesta 2014/2811(RSP) (B8-0181/2014)

- Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta komission valitsemisesta 2014/2811(RSP) (B8-0182/2014)

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta komission valitsemisesta 2014/2811(RSP) (B8-0183/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2014, kohta 3.


3. Komission valitseminen (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Marine Le Pen.

Komission valitsemista koskevat päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0180/2014, B8-0181/2014, B8-0182/2014 ja B8-0183/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0180/2014

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0181/2014

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0182/2014

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0183/2014

Hylättiin

Puheenvuorot:

Puhemies selventää komission valitsemista koskevan menettelyn ennen äänestystä.

Komission valitseminen (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0034)

Puheenvuorot:

Puhemies onnitteli parlamentin puolesta valittua komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria ja komission jäsenten kollegioita.

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja).

(Istunto keskeytettiin klo 12.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 13.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0035)


4.2. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2015 (äänestys)

- tarkistusluonnokset esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – komissio

- tarkistusluonnokset esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X - Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat liitteessä ”Hyväksytyt tekstit”)
(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Eider Gardiazabal Rubial (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia:

- ”Pilottihanke – Koheesiopolitiikka ja yhteisvaikutukset tutkimus- ja kehitysvarojen kanssa: huippuosaamisen portaikko (alamomentti 13 03 77 13)

Tarkistus PLEN/9501 korvaa tarkistuksen 1167 (entinen BUDG/3570): päällekkäisen kappaleen poisto ja mukautusten säilyttäminen sellaisina kuin ne on hyväksytty.

- Taloudellinen tuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi (momentti 22 03 01)

Tarkistus PLEN/9500 korvaa tarkistuksen 1235 (entinen BUDG/3638): muutetun kohdan puuttuvien kohtien korjaaminen ja päällekkäisen kappaleen poisto.

Puhemies ilmoitti, että ehdotettuja mukautuksia ei ole vastustettu.

Äänestyksen aikana Michael Cramer käytti puheenvuoron tarkistuksia 472 ja 654 koskevasta äänestyksestä, ja Jonathan Arnott pyysi, että tarkistusten 157 ja 547 äänestysjärjestys vaihdettaisiin työjärjestyksen 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti (pyyntöä ei hyväksytty).

Äänestyksen jälkeen Enrico Zanetti (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koolle kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


4.3. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 - kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 [12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0036)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


4.4. EU:n ja Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [06035/2014 - C7-0113/2014- 2014/0019(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jan Zahradil (A8-0012/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0037)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.5. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano [2014/2059(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0038)

Puheenvuorot:

Äänestyksen jälkeen Enrico Zanetti (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että parlamentin ja neuvoston lisätalousarvioesitystä nro 2/2014 koskevat kannat eroavat toisistaan, ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koolle kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Komission valitseminen

Tonino Picula, Laura Ferrara, Elly Schlein, Pascal Durand, Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Janusz Korwin-Mikke, Daniele Viotti, Daniel Hannan ja Georgi Pirinski

Mietintö Gérard Deprez - A8-0018/2014

Peter Jahr

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2015

Lucy Anderson, Anne Sander, Peter Jahr ja Daniel Hannan

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier - A8-0014/2014

Clare Moody, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Michaela Šojdrová, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke ja Gerard Batten

Mietintö Philippe De Backer - A8-0019/2014

Jana Žitňanská ja Csaba Sógor.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 31/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0030/2014 - C8-0167/2014 - 2014/2097(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 34/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0035/2014 - C8-0203/2014 - 2014/2127(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0036/2014 - C8-0213/2014 - 2014/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0037/2014 - C8-0215/2014 - 2014/2138(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


9. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä ja muuttamisesta maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon rakennetta koskevien ja yleisten vaatimusten osalta C(2014)06494 - 2014/2864(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU täydentämisestä luotonvälittäjien ammatillisen vastuuvakuutuksen tai vastaavan vakuuden rahallista vähimmäismäärää koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2014)06515 - 2014/2863(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien tietojen esitystapaa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2014)06840 - 2014/2873(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta C(2014)06860 - 2014/2878(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) No 950/2014 kumoamisesta C(2014)06869 - 2014/2865(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat luottoluokituslaitosten perimien maksujen säännöllistä ilmoittamista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamaa jatkuvaa valvontaa varten C(2014)06871 - 2014/2872(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä strukturoitujen rahoitusvälineiden julkistamisvaatimuksia koskevilla sääntelystandardeilla C(2014)06939 - 2014/2874(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä kokonaisvastuu kohde-etuutena olevia omaisuuseriä koskevien liiketoimien osalta C(2014)06946 - 2014/2880(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 2. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi C(2014)07117 - 2014/2884(DEA)

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 8. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä C(2014)07127 - 2014/2871(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana C(2014)07164 - 2014/2882(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU liitteen II muuttamisesta hyväksymällä tupakkatuotteissa käytettävien kuvavaroitusten arkisto C(2014)07212 - 2014/2894(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Liitteet asiakirjaan komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) C(2014)07230 - 2014/2893(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta C(2014)07232 - 2014/2891(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen osalta C(2014)07237 - 2014/2890(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta C(2014)07410 - 2014/2908(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta C(2014)07461 - 2014/2909(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o918/2012 oikaisemisesta valtionlainaa koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittamisen osalta C(2014)07484 - 2014/2910(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta C(2014)07540 - 2014/2913(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta C(2014)07549 - 2014/2915(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten C(2014)07550 - 2014/2917(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta C(2014)07551 - 2014/2912(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta C(2014)07558 - 2014/2914(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. lokakuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

°
° ° °

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. elokuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.


10. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen ja ftalaattien osalta (D033881/02 - 2014/2888(RPS) - määräaika: 10/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (D034120/02 - 2014/2859(RPS) - määräaika: 19/12/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteiden VIII, IX ja X muuttamisesta laajennetun yhden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimuksen osalta (D034185/03 - 2014/2876(RPS) - määräaika: 1/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista annetun asetuksen (EY) N:o 874/2004 muuttamisesta (D034199/03 - 2014/2870(RPS) - määräaika: 30/12/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta (D034386/03 - 2014/2892(RPS) - määräaika: 13/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta palvelujen saatavuutta koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2016 luettelon osalta (D035457/01 - 2014/2879(RPS) - määräaika: 2/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevien tilastojen osalta (D035487/01 - 2014/2877(RPS) - määräaika: 1/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, fluorin, lyijyn, elohopean, endosulfaanin ja Ambrosia spp.:n siementen enimmäispitoisuuksista (D035527/03 - 2014/2895(RPS) - määräaika: 15/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteiden II ja III muuttamisesta (D035626/01 - 2014/2881(RPS) - määräaika: 3/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täydentämisestä ja muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen menettelyjen, arviointimenetelmien ja teknisten vaatimusten lisäämisestä samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY sekä komission asetusten (EU) N:o 1003/2010, (EU) N:o 109/2011 ja (EU) N:o 458/2011 muuttamisesta (D035711/01 - 2014/2889(RPS) - määräaika: 10/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EY) N:o 282/2008 muuttamisesta (D035732/03 - 2014/2886(RPS) - määräaika: 10/1/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta (D035814/01 - 2014/2868(RPS) - määräaika: 25/10/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (D035822/01 - 2014/2866(RPS) - määräaika: 25/10/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


11. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt tuomioistuimen esittämän hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoja 1/2014 ja 2/2014.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle aikomuksestaan panna täytäntöön määrärahasiirrot V/AB-15/C/14, V/AB-16/C/14 ja V/AB-17/C/14.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti alueiden komitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirroista INF 3/2014, INF 4/2014, INF 5/2014 ja INF 6/2014

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti unionin tuomioistuin on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirroista 1 ja 2.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti alueiden komitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta INF 2/2014.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt alueiden komitean esittämän hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoja INF 2/2014, INF 3/2014 ja INF 4/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on käsitellyt Euroopan oikeusasiamiehen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 3/2014, ja on päättänyt hyväksyä sen.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittämän hankkeen, joka koskee määrärahasiirtoa DEC 1/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio esittää määrärahasiirtoesityksen DEC 36/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt komission esittämät hankkeet, jotka koskevat määrärahasiirtoja DEC 23/2014, DEC 25/2014, DEC 27/2014, DEC 32/2014 ja DEC 33/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on hyväksynyt komission määrärahasiirtoesitykset DEC 24/2014, DEC 26/2014, DEC 28/2014 ja DEC 31/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirron DEC 1/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä Euroopan oikeusasiamiehen määrärahasiirron DEC 3/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä komission määrärahasiirrot DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC 16/2014, DEC 17/2014, DEC 23/2014, DEC 24/2014, DEC 27/2014, DEC 30/2014 ja DEC 33/2014.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä komission määrärahasiirrot DEC 25/2014 ja DEC 2/2014.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti alueiden komitea on pyytänyt vuoden 2014 henkilöstötaulukkonsa muuttamista.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti komissio on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle oman henkilöstötaulukkonsa ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) henkilöstötaulukon muuttamisesta.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on käsitellyt alueiden komitean esittämää hanketta, joka koskee sen henkilöstötaulukon muuttamista, ja on päättänyt olla vastustamatta sitä


12. Kobanen tilanne ja IS-järjestön muodostama uhka (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kobanen tilanne ja IS-järjestön muodostama uhka (2014/2899(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge ja James Carver, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Davor Ivo Stier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Javier Couso Permuy, Alyn Smith, James Carver, Alyn Smith, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen James Carverille (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut kysymys), Georg Mayer joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Marielle de Sarnez ja Sabine Lösing.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Sabine Lösing vastasi, Bodil Valero, Aymeric Chauprade, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Bas Belder joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Amjad Bashir, Javier Nart, Josu Juaristi Abaunz, Michel Reimon, Eleftherios Synadinos, Emil Radev, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Inês Cristina Zuber, Mario Borghezio, Deirdre Clune, Neena Gill, David Campbell Bannerman, Alexander Graf Lambsdorff, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eugen Freund, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Branislav Škripek, Eleni Theocharous, Demetris Papadakis, Richard Sulík, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David McAllister, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Janusz Korwin-Mikke.

Benedetto Della Vedova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


13. Hongkongin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hongkongin tilanne (2014/2900(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Teresa Rodriguez-Rubio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Luc Schaffhauser, Richard Howitt, Jana Žitňanská, Fredrick Federley, Helga Trüpel, Fabio Massimo Castaldo, Janusz Korwin-Mikke, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Boris Zala, Arne Lietz, Neena Gill, Nicola Caputo ja Francisco Assis.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ignazio Corrao.

Benedetto Della Vedova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Gianluca Buonanno käytti puheenvuoron.


14. Asia Bibin kuolemanrangaistus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Asia Bibin kuolemanrangaistus (2014/2911(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marcel de Graaff, Jeroen Lenaers, Ana Gomes ja Bas Belder.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Jussi Halla-aho, Anna Záborská, Nicola Caputo ja Ignazio Corrao.

Benedetto Della Vedova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. IS-järjestön eurooppalaiset taistelijat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: IS-järjestön eurooppalaiset taistelijat (2014/2901(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Amjad Bashir EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Frank Engel ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Heinz K. Becker, Afzal Khan, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Deirdre Clune, Emil Radev ja Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edouard Ferrand.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Eduard Kukan ja Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Benedetto Della Vedova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (2014/2902(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

(Jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 22.10.2014, kohta 18)


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D, ALDE ja ECR-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

DEVE-valiokunta: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enää jäsen.

BUDG-valiokunta: Kaja Kallasin tilalle Andrus Ansip

ECON-valiokunta: Sander Loones

ITRE-valiokunta: Andrus Ansipin tilalle Kaja Kallas

AFCO-valiokunta: Francisco Sosa Wagnerin tilalle Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enää jäsen

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Morten Messerschmidtin tilalle Jørn Dohrmann

valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Knut Fleckenstein, Ioan Mircea Paşcu

suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Francisco Sosa Wagnerin tilalle Maite Pagazaurtundúa Ruiz

suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enää jäsen

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz ei ole enää jäsen

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Louis Ide

suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta: Louis Iden tilalle Sander Loones.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston julkilausuma: Yhteinen poliisioperaatio "Mos Maiorum" (2014/2902(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 22.10.2014, kohta 16)

Puheenvuorot: Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cornelia Ernst, Kashetu Kyenge, Helga Stevens, Barbara Spinelli, Bodil Valero, Anna Maria Corazza Bildt, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Barbara Spinelli vastasi, Gerard Batten, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat, Vicky Maeijer, Anna Maria Corazza Bildt, Elly Schlein, Anders Primdahl Vistisen, Cornelia Ernst, Karima Delli, Elissavet Vozemberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Kostas Chrysogonos, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Pablo Echenique, Therese Comodini Cachia, Caterina Chinnici, Patrizia Toia, Miriam Dalli ja Kati Piri.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Notis Marias, Nicola Caputo, Josu Juaristi Abaunz ja Soraya Post.

Benedetto Della Vedova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Vastuuvapaus 2012: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin - Vastuuvapaus 2012: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

Petri Sarvamaa ja Tamás Deutsch esittelivät mietinnöt.

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Patricija Šulin, Karin Kadenbach, Anders Primdahl Vistisen, Paul Rübig ja Bogusław Liberadzki.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Benedetto Della Vedova, Petri Sarvamaa ja Tamás Deutsch.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2014, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2014, kohta 7.6.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 538.918/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.05.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Estyneet:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Kyuchyuk, Michels, Monteiro de Aguiar, Taylor, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö