Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2904(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0166/2014

Συζήτηση :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0040

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο

7.2. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 και B8-0179/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0166/2014

(αντικαθιστά τις B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 και B8-0179/2014

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić και Andrzej Duda, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0040)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0174/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου