Seznam 
Zápis
PDF 206kWORD 143k
Čtvrtek, 23. října 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 4.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 5.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku
  6.2.Lidská práva v Uzbekistánu
  6.3.Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku
 7.Hlasování
  7.1.Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku (hlasování)
  7.2.Lidská práva v Uzbekistánu (hlasování)
  7.3.Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku (hlasování)
  7.4.Cla na zboží pocházející z Ukrajiny ***I (hlasování)
  7.5.Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (hlasování)
  7.6.Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (hlasování)
  7.7.Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (hlasování)
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 23. ŘÍJNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o schválení Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu jménem Evropské unie (12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2013 (COM(2013)0570 [53] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur (COM(2013)0570 [54] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o návrzích na částečnou konfiskaci spořicích vkladů v eurozóně (B8-0143/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o omezení italského vývozu v důsledku odvetných opatření, kterými Ruská federace reagovala na sankce vyhlášené Evropskou unií (B8-0144/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o racionálním řešení problému plýtvání potravinami („food waste“) a boji s obezitou a hladem ve světě (B8-0145/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o olivových hájích napadených bakterií Xylella fastidiosa (B8-0146/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dohledatelnosti původu produktů prostřednictvím systému označování umožňujícího spotřebiteli původ produktu snadno zjistit (B8-0147/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Nuno Melo. Návrh usnesení o přístupu pacientů k přípravku Sofosbuvir na léčbu žloutenky typu C za dostupné ceny (B8-0150/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti týkající se jednotného sídla Evropského parlamentu (B8-0152/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pronikání džihádistů do Evropy a o pozastavení uplatňování Schengenské dohody (B8-0153/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o situaci v italském odvětví pěstování rýže a o nebezpečí ze strany asijské konkurence (B8-0154/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci daňového systému v oblasti daně z příjmu právnických osob (B8-0155/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci DPH na evropské úrovni (B8-0156/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zařazení trstě rákosovité (arundo donax) mezi rostlinné druhy podporované z kvóty na tzv. ekologizaci, jež má být součástí nových předpisů v oblasti SZP na období 2015–2019 (B8-0157/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci systému daní z příjmu fyzických osob (B8-0158/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přijetí naléhavých opatření s cílem zabránit riziku pandemického šíření eboly na jižních hranicích Evropy (B8-0159/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Alberto Cirio. Návrh usnesení o odstranění cel na hnojiva (B8-0160/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pozastavení uplatňování Schengenské úmluvy za účelem boje proti šíření epidemie eboly v Evropě (B8-0162/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

2.2) návrhy změn jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

- Charles Goerens. Návrh změny jednacího řádu Evropského parlamentu: změna článku 117 (Volba předsedy Komise) (B8-0148/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Isabella Adinolfi a Fabio Massimo Castaldo. Návrh změny jednacího řádu Evropského parlamentu: změna čl. 117 odst. 2 (Volba předsedy Komise), čl. 180 odst. 1 (Jmenovité hlasování), čl. 182 odst. 1 (Tajné hlasování) a čl. 182 odst. 3 (Tajné hlasování) (B8-0151/2014)

předáno

příslušný výbor :

AFCO


3. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Úmluva o mezinárodním ochodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE))
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO


4. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Giulia Moi, Marijana Petir, Momchil Nekov, James Nicholson, Harald Vilimsky, Andor Deli, Andi Cristea, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Benedek Jávor, Diane Dodds, Rosa Estaràs Ferragut, István Ujhelyi, Bernd Lucke, György Hölvényi, Viorica Dăncilă, Georgios Kyrtsos, Paul Brannen, Seb Dance a Lampros Fountoulis.


5. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Předseda obdržel žádost, aby byl Ivan Jakovčic zbaven poslanecké imunity v rámci trestního řízení, které bylo zahájeno před městským soudem v Pazinu (Chorvatsko).

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 4 zápisu ze dne 21.10.2014.)


6.1. Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku

Návrhy usnesení B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 a B8-0172/2014 (2014/2903(RSP))

Charles Tannock, Jaromír Štětina, Tamás Meszerics, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam a Andi Cristea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Indrek Tarand, Andrzej Grzyb a Marek Jurek.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 23.10.2014.


6.2. Lidská práva v Uzbekistánu

Návrhy usnesení B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 a B8-0179/2014 (2014/2904(RSP))

Seán Kelly, Heidi Hautala, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Karol Karski a Javier Nart uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Goffredo Maria Bettini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina a Ignazio Corrao.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Bușoi, Ruža Tomašić a Herbert Dorfmann.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 23.10.2014.


6.3. Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku

Návrhy usnesení B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 a B8-0177/2014 (2014/2905(RSP))

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, Ernest Urtasun a Dita Charanzová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai nezařazená, Bogdan Brunon Wenta, Liisa Jaakonsaari, Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Emmanouil Glezos a Ulrike Lunacek.

Vystoupil Tonio Borg (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 23.10.2014.


PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupila Jane Collins.


7.1. Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 a B8-0172/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0164/2014

(nahrazující B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0170/2014 a B8-0172/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gabrielius Landsbergis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrzej Grzyb, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Jiří Pospíšil, David McAllister, Lorenzo Cesa, Pavel Svoboda, Franck Proust, Ivana Maletić, Arnaud Danjean a Jerzy Buzek za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Krystyna Łybacka, Tonino Picula, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Afzal Khan a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga a Javier Nart za skupinu ALDE;

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Indrek Tarand a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2014)0039)

(Návrh usnesení B8-0169/2014 se nebere v potaz.)


7.2. Lidská práva v Uzbekistánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 a B8-0179/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0166/2014

(nahrazující B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 a B8-0179/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei a Elena Valenciano za skupinu S&D;

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić a Andrzej Duda za skupinu ECR;

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga a Robert Rochefort za skupinu ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2014)0040)

(Návrh usnesení B8-0174/2014 se nebere v potaz.)


7.3. Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 a B8-0177/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0161/2014

(nahrazující B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 a B8-0177/2014):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D;

Charles Tannock, James Nicholson a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner a Javier Nart za skupinu ALDE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2014)0041)

(Návrhy usnesení B8-0167/2014 a B8-0175/2014 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.


7.4. Cla na zboží pocházející z Ukrajiny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny [COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2014)0042)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0042)

Vystoupení

Marine Le Pen v souladu s článkem 188 jednacího řádu požádala o vrácení zpávy výboru.

Gabrielius Landsbergis (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Bernd Lucke.


7.5. Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012 [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2014)0043)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0043)

Absolutorium je uděleno, jedná se zároveň o účetní závěrku (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. a) jednacího řádu).


7.6. Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2014)0044)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0044)

Odmítnutí udělení absolutoria (viz příloha V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).


7.7. Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 101 odst. 3 jednacího řádu předložila Marita Ulvskog za výbor EMPL o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (COM(2014)04522014/2860(RSP)) (B8-0149/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0045)


8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gabrielius Landsbergis - A8-0021/2014
Peter Jahr, Bernd Lucke a Daniel Hannan

zpráva Tamás Deutsch - A8-0010/2014
Peter Jahr.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 12. a 13. listopadu 2014.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo

Omluven/a:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Juvin, Kyuchyuk, Michels, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Taylor, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí