Kazalo 
Zapisnik
PDF 201kWORD 144k
Četrtek, 23. oktober 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Sklepi o določenih dokumentih
 4.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  6.1.Razpustitev organizacije Memorial (nagrada Saharova 2009) v Rusiji
  6.2.Človekove pravice v Uzbekistanu
  6.3.Izginotje 43 študentov v Mehiki
 7.Čas glasovanja
  7.1.Razpustitev organizacije Memorial (nagrada Saharova 2009) v Rusiji (glasovanje)
  7.2.Človekove pravice v Uzbekistanu (glasovanje)
  7.3.Izginotje 43 študentov v Mehiki (glasovanje)
  7.4.Carinske dajatve za blago s poreklom iz Ukrajine ***I (glasovanje)
  7.5.Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (glasovanje)
  7.6.Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (glasovanje)
  7.7.Evropski sporazum, sklenjen med Evropsko zvezo za rečno plovbo (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh (glasovanje)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o odobritvi Haaške konvencije z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča v imenu Evropske unije (12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON, INTA, IMCO

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za leto 2013 Evropske komisije (COM(2013)0570 [53] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

- Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij (COM(2013)0570 [54] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o predlogih o delni zaplembi hranilnih vlog v euroobmočju (B8-0143/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zmanjšanju italijanskega izvoza zaradi povračilnih ukrepov Ruske federacije proti sankcijam Evropske unije (B8-0144/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o racionalizaciji "food waste" in boju proti prekomerni debelosti in lakoti v svetu (B8-0145/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nasadih oljk, ki jih napada bakterija Xylella fastidiosa (B8-0146/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sledljivosti izdelkov preko sistema označevanja, da bi potrošnik lahko brez težav ugotovil dejanski izvor izdelkov (B8-0147/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI

- Nuno Melo. Predlog resolucije o dostopu bolnikov do zdravila za hepatitis C Sofosbuvir po dostopnih cenah (B8-0150/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prošnji za enoten sedež Evropskega parlamenta (B8-0152/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vdiranju džihadistov v Evropo in odložitvi izvajanja Schengenskega sporazuma (B8-0153/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razmerah v italijanskem sektorju riža, ki ga ogroža konkurenca iz Azije (B8-0154/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o harmonizaciji davčnega sistema glede davka od dohodkov pravnih oseb (B8-0155/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o evropski harmonizaciji DDV (B8-0156/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vključitvi navadnega trstikovca (Arundo donax) med vrste, ki so upravičene do ozelenitvene komponente plačil, predvidene v novih pravilih SKP za obdobje 2015-2019 (B8-0157/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o harmonizaciji sistema davkov od osebnih dohodkov fizičnih oseb (B8-0158/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sprejetju nujnih ukrepov za omejitev tveganja pandemije ebole na južnih mejah Evrope (B8-0159/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Alberto Cirio. Predlog resolucije o odpravi carin na gnojila (B8-0160/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o začasni prekinitvi izvajanja Schengenske konvencije, da bi preprečili širjenje epidemije ebole v Evropi (B8-0162/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

2.2) predlogi sprememb Poslovnika (člen 227)

- Charles Goerens. Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta - Sprememba člena 117 (Izvolitev predsednika Komisije) (B8-0148/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Isabella Adinolfi in Fabio Massimo Castaldo. Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta: Sprememba člena 117(2) (Izvolitev predsednika Komisije), člena 180(1) (Poimensko glasovanje), člena 182(1) (Tajno glasovanje) in člena 182(3) (Tajno glasovanje) (B8-0151/2014)

posredovano

pristojni :

AFCO


3. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Kloniranje goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
posredovano pristojni: AGRI
mnenje: ENVI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (art39) (člen 39 Poslovnika)

- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: JURI, JURI (art39) (člen 39 Poslovnika)

odbor EMPL

- Varovanje nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: EMPL, ITRE, IMCO


4. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Giulia Moi, Marijana Petir, Momchil Nekov, James Nicholson, Harald Vilimsky, Andor Deli, Andi Cristea, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Benedek Jávor, Diane Dodds, Rosa Estaràs Ferragut, István Ujhelyi, Bernd Lucke, György Hölvényi, Viorica Dăncilă, Georgios Kyrtsos, Paul Brannen, Seb Dance in Lampros Fountoulis.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Na predsednika je bila naslovljena zahteva za odvzem poslanske imunitete Ivanu Jakovčicu zaradi kazenskega postopka, ki je bil začet na okrajnem sodišču v Pazinu na Hrvaškem.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 4 zapisnika z dne 21.10.2014)


6.1. Razpustitev organizacije Memorial (nagrada Saharova 2009) v Rusiji

predlogi resolucij B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 in B8-0172/2014 (2014/2903(RSP))

Charles Tannock, Jaromír Štětina, Tamás Meszerics, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam in Andi Cristea.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Indrek Tarand, Andrzej Grzyb in Marek Jurek.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 23.10.2014.


6.2. Človekove pravice v Uzbekistanu

predlogi resolucij B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 in B8-0179/2014 (2014/2904(RSP))

Seán Kelly, Heidi Hautala, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Karol Karski in Javier Nart so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Goffredo Maria Bettini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina in Ignazio Corrao.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Bușoi, Ruža Tomašić in Herbert Dorfmann.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 23.10.2014.


6.3. Izginotje 43 študentov v Mehiki

predlogi resolucij B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 in B8-0177/2014 (2014/2905(RSP))

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, Ernest Urtasun in Dita Charanzová so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Krisztina Morvai, samostojna poslanka, Bogdan Brunon Wenta, Liisa Jaakonsaari, Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Emmanouil Glezos in Ulrike Lunacek.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 23.10.2014.


PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorila je Jane Collins.


7.1. Razpustitev organizacije Memorial (nagrada Saharova 2009) v Rusiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 in B8-0172/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0164/2014

(ki nadomešča B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0170/2014 in B8-0172/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gabrielius Landsbergis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrzej Grzyb, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Jiří Pospíšil, David McAllister, Lorenzo Cesa, Pavel Svoboda, Franck Proust, Ivana Maletić, Arnaud Danjean in Jerzy Buzek v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Krystyna Łybacka, Tonino Picula, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Afzal Khan in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga in Javier Nart v imenu skupine ALDE;

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Indrek Tarand in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2014)0039)

(Predlog resolucije B8-0169/2014 je brezpredmeten.)


7.2. Človekove pravice v Uzbekistanu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 in B8-0179/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0166/2014

(ki nadomešča B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 in B8-0179/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei in Elena Valenciano v imenu skupine S&D;

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić in Andrzej Duda v imenu skupine ECR;

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE;

Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2014)0040)

(Predlog resolucije B8-0174/2014 je brezpredmeten.)


7.3. Izginotje 43 študentov v Mehiki (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 in B8-0177/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0161/2014

(ki nadomešča B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 in B8-0177/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D;

Charles Tannock, James Nicholson in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner in Javier Nart v imenu skupine ALDE;

Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2014)0041)

(Predloga resolucij B8-0167/2014 in B8-0175/2014 sta brezpredmetna.)

Govorila je

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.


7.4. Carinske dajatve za blago s poreklom iz Ukrajine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine [COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2014)0042)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0042)

Govorila sta

Marine Le Pen, ki je v skladu s členom 188 Poslovnika, zahtevala vrnitev poročila odboru.

Gabrielius Landsbergis (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Bernd Lucke.


7.5. Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012 [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2014)0043)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0043)

Razrešnica je bila podeljena. To obenem pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika).


7.6. Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2014)0044)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0044)

Podelitev razrešnice je bila zavrnjena (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika).


7.7. Evropski sporazum, sklenjen med Evropsko zvezo za rečno plovbo (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložila Marita Ulvskog, v imenu odbora EMPL, v skladu s členom 101(3) Poslovnika o predlogu direktive Sveta o izvajanju Evropskega sporazuma, sklenjenega med Evropsko čolnarsko unijo (EBU), Evropsko organizacijo kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh (COM(2014)04522014/2860(RSP)) (B8-0149/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0045)


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gabrielius Landsbergis - A8-0021/2014
Peter Jahr, Bernd Lucke in Daniel Hannan

Poročilo: Tamás Deutsch - A8-0010/2014
Peter Jahr.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


11. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 12 in 13. novembra 2014.


13. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo

Opravičeni:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Juvin, Kyuchyuk, Michels, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Taylor, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov