Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 128k
Torsdagen den 23 oktober 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Beslut om vissa dokument
 4.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland
  6.2.Mänskliga rättigheter i Uzbekistan
  6.3.Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko
 7.Omröstning
  7.1.Upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (omröstning)
  7.2.Mänskliga rättigheter i Uzbekistan (omröstning)
  7.3.Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (omröstning)
  7.4.Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (omröstning)
  7.5.Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (omröstning)
  7.6.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  7.7.Arbetstidens förläggning inom inlandssjöfarten (omröstning)
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ECON, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk (COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Revisionsrättens särskilda rapporter avseende ansvarsfriheten 2013 för Europeiska kommissionen (COM(2013)0570 [53] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Ansvarsfrihet 2013: Byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (COM(2013)0570 [54] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

2) från ledamöterna:

2.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om förslagen om partiell konfiskering av sparmedel i euroområdet (B8-0143/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om minskningen av den italienska exporten till följd av Rysslands motåtgärder mot Europeiska unionens sanktioner (B8-0144/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om minskat matsvinn och kampen mot fetma och svält i världen (B8-0145/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om olivodlingar som är angripna av bakterien Xylella fastidiosa (B8-0146/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om produkters spårbarhet genom ett märkningssystem som gör det möjligt för konsumenterna att lätt identifiera en produkts verkliga ursprung (B8-0147/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI

- Nuno Melo. Förslag till resolution om hepatit C-drabbade patienters tillgång till läkemedlet Sofosbuvir till ett överkomligt pris (B8-0150/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om begäran om ett enda säte för Europaparlamentet (B8-0152/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om jihadisters infiltrering i Europa och ett tillfälligt upphävande av Schengenavtalet (B8-0153/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den italienska rissektorn, som hotas av konkurrensen från Asien (B8-0154/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av skattesystemet för företagsintäkter (B8-0155/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av mervärdesskatten i EU (B8-0156/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av Arundo donax (medelhavsvass) bland de arter som omfattas av miljöanpassningskvoten i den nya GJP-förordningen för 2015–2019 (B8-0157/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av skattesystemet för fysiska personers inkomst av arbete (B8-0158/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om brådskande åtgärder för att hejda spridningen av ebola längs Europas gräns i söder (B8-0159/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Alberto Cirio. Förslag till resolution om avskaffande av tullar på gödselmedel (B8-0160/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om tillfälligt upphävande av Schengenkonventionen för att hindra spridning av ebolaepidemin i Europa (B8-0162/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

2.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

- Charles Goerens. Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning: ändring av artikel 117 (val av kommissionens ordförande) (B8-0148/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Isabella Adinolfi och Fabio Massimo Castaldo. Förslag till ändring av Parlamentets arbetsordning: Ändring av artiklarna 117.2 (Val av kommissionens ordförande), 180.1 (Omröstning med namnupprop), 182.1 (Sluten omröstning) och 182.3 (Sluten omröstning) (B8-0151/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO


3. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (09412/2014 - C8-0042/2014 - 2013/0418(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

EMPL-utskottet

- Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO


4. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, José Blanco López, Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Giulia Moi, Marijana Petir, Momchil Nekov, James Nicholson, Harald Vilimsky, Andor Deli, Andi Cristea, Zbigniew Kuźmiuk, Ramon Tremosa i Balcells, Paloma López Bermejo, Benedek Jávor, Diane Dodds, Rosa Estaràs Ferragut, István Ujhelyi, Bernd Lucke, György Hölvényi, Viorica Dăncilă, Georgios Kyrtsos, Paul Brannen, Seb Dance och Lampros Fountoulis.


5. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Talmannen hade mottagit en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Ivan Jakovčic i samband med ett straffrättsligt förfarande vid tingsrätten de Pazin i Kroatien.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 21.10.2014.)


6.1. Upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland

Resolutionsförslag B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 och B8-0172/2014 (2014/2903(RSP))

Charles Tannock, Jaromír Štětina, Tamás Meszerics, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam och Andi Cristea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, Indrek Tarand, Andrzej Grzyb och Marek Jurek.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 23.10.2014.


6.2. Mänskliga rättigheter i Uzbekistan

Resolutionsförslag B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 och B8-0179/2014 (2014/2904(RSP))

Seán Kelly, Heidi Hautala, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Karol Karski och Javier Nart redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Goffredo Maria Bettini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina och Ignazio Corrao.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Bușoi, Ruža Tomašić och Herbert Dorfmann.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 23.10.2014.


6.3. Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko

Resolutionsförslag B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 och B8-0177/2014 (2014/2905(RSP))

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, Ernest Urtasun och Dita Charanzová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Liisa Jaakonsaari, Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Emmanouil Glezos och Ulrike Lunacek.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 23.10.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Jane Collins.


7.1. Upplösning av organisationen Memorial (Sakharovpriset 2009) i Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0169/2014, B8-0170/2014 och B8-0172/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0164/2014

(ersätter B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014, B8-0170/2014 och B8-0172/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Luděk Niedermayer, Gabrielius Landsbergis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrzej Grzyb, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Jiří Pospíšil, David McAllister, Lorenzo Cesa, Pavel Svoboda, Franck Proust, Ivana Maletić, Arnaud Danjean och Jerzy Buzek för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Krystyna Łybacka, Tonino Picula, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Afzal Khan och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen;

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Indrek Tarand och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2014)0039)

(Resolutionsförslag B8-0169/2014 bortföll.)


7.2. Mänskliga rättigheter i Uzbekistan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014, B8-0176/2014, B8-0178/2014 och B8-0179/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0166/2014

(ersätter B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0176/2014, B8/0178/2014 och B8-0179/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Lara Comi, Jeroen Lenaers, David McAllister, Lorenzo Cesa, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Massimiliano Salini, Jaromír Štětina, Arnaud Danjean, László Tőkés, Elisabetta Gardini och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Nicola Caputo, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Tarabella, Miroslav Poche, Afzal Khan, Brando Benifei och Elena Valenciano för S&D-gruppen;

Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Marek Jurek, Marek Józef Gróbarczyk, Stanisław Ożóg, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ruža Tomašić och Andrzej Duda för ECR-gruppen;

Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Louis Michel, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Antanas Guoga och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, Jordi Sebastià, Benedek Jávor och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2014)0040)

(Resolutionsförslag B8-0174/2014 bortföll.)


7.3. Försvinnande av 43 lärarstudenter i Mexiko (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014 och B8-0177/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0161/2014

(ersätter B8-0161/2014, B8-0163/2014, B8-0171/2014 och B8-0177/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Seán Kelly, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, David McAllister, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Philippe Juvin, Franck Proust, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Arnaud Danjean, Luis de Grandes Pascual, Elisabetta Gardini och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Javi López, José Blanco López, Nicola Caputo, Pina Picierno, Marc Tarabella, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Richard Howitt, Afzal Khan och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen;

Charles Tannock, James Nicholson och Jana Žitňanská för ECR-gruppen;

Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Martina Dlabajová, Gérard Deprez, Pavel Telička, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Ježek, Gesine Meissner och Javier Nart för ALDE-gruppen;

Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2014)0041)

(Resolutionsförslagen B8-0167/2014 och B8-0175/2014 bortföll.)

Inlägg:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio.


7.4. Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina [COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2014)0042)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2014)0042)

Inlägg:

Marine Le Pen, som i enlighet med artikel 188 i arbetsordningen begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Gabrielius Landsbergis (föredragande), som motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade begäran.

Bernd Lucke.


7.5. Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2012 [C7-0329/2013- 2013/2241(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2014)0043)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0043)

Ansvarsfrihet beviljades, och gäller även avslutandet av räkenskaperna (se bilaga V, artikel 5.2 a i arbetsordningen).


7.6. Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2014)0044)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0044)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga V, artikel 5.2 b i arbetsordningen).


7.7. Arbetstidens förläggning inom inlandssjöfarten (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av Marita Ulvskog för utskottet EMPL, i enlighet med artikel 101.3 i arbetsordningen, om förslaget till rådets direktiv om om genomförande av det europeiska avtal som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om arbetstidens förläggning i vissa avseenden inom inlandssjöfarten (COM(2014)04522014/2860(RSP)) (B8-0149/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0045)


8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gabrielius Landsbergis - A8-0021/2014
Peter Jahr, Bernd Lucke och Daniel Hannan

Betänkande Tamás Deutsch - A8-0010/2014
Peter Jahr.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på Europarl ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12 13 november 2014.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Cesa, Crowley, Händel, Juvin, Kyuchyuk, Michels, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Taylor, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy