Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες

17. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2013 (συζήτηση)
CRE

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2013 (2014/2867(RSP))

Ο Vítor Manuel da Silva Caldeira (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Harald Vilimsky, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici και Wim van de Camp, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jens Geier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lucy Anderson, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου