Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 november 2014 - Bryssel

19. Turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Victor Boștinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Eleni Theocharous och Richard Howitt.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou och Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eva Kaili, ochVincent Peillon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas och Emmanouil Glezos.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014),

- Johannes Cornelis van Baalen och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014),

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014),

- Ska Keller för Verts/ALE-gruppen om situationen i Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014),

- Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om situationen i Republiken Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok och Renate Sommer för PPE-gruppen, om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014),

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos och Nikos Androulakis för S&D-gruppen, om turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon (2014/2921(RSP) (B8-0225/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 13.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy