Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. november 2014 - Bruxelles

21. Ændringer til aftaler med EØS-landene og Schweiz (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (COM(2014)0197), vedrørende EU's -program for beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (2014/2885(RSP))

Redegørelse fra Kommissionen: Ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (COM(2014)0262), vedrørende samarbejde om fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemer og foranstaltninger for migranter, herunder migranter for tredjelande (2014/2924(RSP))

Redegørelse fra Kommissionen: Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt angår ændringen af bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff, løsgænger, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, der anmodede om, at formanden undersøgte Marcel de Graaffs indlæg nærmere, og som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Miguel Viegas.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik