Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 listopada 2014 r. - Bruksela

21. Zmiana porozumień z krajami EOG i Szwajcarią (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Zmiana Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (COM(2014)0197) dotyczącego programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i europejskiego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego „Progress” (2014/2885(RSP))

Oświadczenie Komisji: Zmiana Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (COM(2014)0262) dotyczącego współpracy w zakresie swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich (2014/2924(RSP))

Oświadczenie Komisji: Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we wspólnym komitecie utworzonym na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczące zmiany załącznika II do Umowy dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff niezrzeszony, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, który wystąpił z wnioskiem, by wystąpienie Marcela de Graaffa zostało zbadane przez przewodniczącego, i który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Miguel Viegas.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności