Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 november 2014 - Bryssel

21. Ändring av avtalen med EES-länderna och Schweiz (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (COM(2014)0197) avseende Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (2014/2885(RSP))

Uttalande av kommissionen: Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (COM(2014)0262), angående samarbete rörande fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare från tredjeländer (2014/2924(RSP))

Uttalande av kommissionen: Ståndpunkt som ska intas av Europeiska unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiziska edsförbundet om fri rörlighet för personer, när det gäller ändringen av bilaga II (Samordningen av socialförsäkringssystemen) till avtalet (COM (2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff, grupplös, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, som begärde att inlägget från Marcel de Graaff skulle undersökas av talmannen och som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miguel Viegas.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy