Показалец 
Протокол
PDF 240kWORD 159k
Сряда, 12 ноември 2014 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Двадесет и пета годишнина от падането на Берлинската стена (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Искания за снемане на парламентарен имунитет
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Внесени документи
 10.Делегирани актове (член 105 от Правилника за дейността)
 11.Решения относно някои документи
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Ред на работа
 14.Изявление на председателя на Комисията
 15. (гласуване)
 16.Борба срещу укриването на данъци (разискване)
 17.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. (разискване)
 18.Мирният процес в Северна Ирландия (разискване)
 19.Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър (разискване)
 20.Хуманитарното положение в Южен Судан (разискване)
 21.Изменения към споразуменията с държавите от ЕИП и Швейцария (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избиране на заместник-председател на Европейския парламент


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Marielle de Sarnez е присъствала в четвъртък, 23 октомври 2014 г., но името й не фигурира на присъствения списък.

Daniel Buda Съобщи, че е искал да гласува срещу изменение 11 към предложението за обща резолюция RC-B8-0027/2014 относно младежката заетост и да се въздържи относно изменение 5 към същото това предложение за обща резолюция (точка 10.6 от протокола от 17.7.2014). Искал е да гласува срещу изменение 3 към предложението за обща резолюция RC-B8-0071/2014 относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (точка 10.8 от протокола от 17.7.2014).


3. Двадесет и пета годишнина от падането на Берлинската стена (разискване)

Изявление на председателя: Двадесет и пета годишнина от падането на Берлинската стена (2014/2920(RSP))

Председателят направи изявление.

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, и Mara Bizzotto, независим член на ЕП.

Разискването приключи.


4. Състав на Парламента

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis и Christos Stylianides, както и Marianne Thyssen и Corina Crețu, бяха назначени за членове на Европейската комисия, считано от 1 ноември 2014 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът обявява местата им на членове на ЕП за свободни, считано от същата дата, и уведомява за това съответните национални органи.

°
° ° °

Томислав Дончев бе назначен за заместник министър-председател на България, считано от 7 ноември 2014 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото му на член на ЕП за свободно, считано от същата дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 20 октомври 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото му на член на ЕП за свободно, считано от същата дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Естонските компетентни органи уведомяват за назначаването на Urmas Paet като член на Европейския парламент на мястото на Andrus Ansip, считано от 3 ноември 2014 г.

Кипърските компетентни органи уведомяват за назначаването на Lefteris Christoforou като член на Европейския парламент на мястото на Christos Stylianides, считано от 3 ноември 2014 г.

Латвийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Inese Vaidere като член на Европейския парламент на мястото на Valdis Dombrovskis, считано от 1 ноември 2014 г.

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Carlos Iturgaiz като член на Европейския парламент на мястото на Miguel Arias Cañete, считано от 6 ноември 2014 г.

Белгийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Tom Vandenkendelaere като член на Европейския парламент на мястото на Marianne Thyssen, считано от 6 ноември 2014 г.

В съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4, от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Urmas Paet и Lefteris Christoforou, считано от 3 ноември 2014 г., на Inese Vaidere, считано от 1-ви ноември 2014 г., и на Carlos Iturgaiz и Tom Vandenkendelaere, считано от 6 ноември 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere и Inese Vaidere заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Искания за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните литовски органи са отправили искане до председателя за снемане на парламентарния имунитет на Viktor Uspaskich в рамките на предварително разследване по наказателно дело.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

°
° ° °

Компетентните португалски органи са отправили искане до председателя за снемане на парламентарния имунитет на António Marinho e Pinto в рамките на наказателна процедура пред регионалния съд на Коимбра.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ALDE, PPE и ECR следните искания за назначаване:

комисия BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons вече не е член на ЕП.

комисия DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

комисия EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea вече не е член на ЕП.

комисия ECON: Tom Vandenkendelaere.

комисия PECH: Carlos Iturgaiz.

комисия CONT: Verónica Lope Fontagné.

комисия AFCO: Esteban González Pons.

комисия ENVI: Marcus Pretzell на мястото на Ashley Fox.

комисия PETI: Светослав Христов Малинов на мястото на Renate Weber.

Подкомисия по права на човека: Beatriz Becerra Basterrechea.

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Urmas Paet.

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Tom Vandenkendelaere.

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Tom Vandenkendelaere.

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Lefteris Christoforou.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че на 29 октомври 2014 г., съвместно с председателя на Съвета, е пристъпил към подписването на следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на двете месечни през юли и на тази през септември 2014 г., е на разположение на сайта Europarl.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, подадено от Франция) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

В съответствие с разпоредбите на член 304 от Договора за Европейския съюз, Председателят ще се консултира относно това предложение с Европейския икономически социален комитет

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за Решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON

2) от парламентарни комисии, доклади

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (2014/2817(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Spider Stores от Гърция) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland от Ирландия) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - BUDG - Докладчик: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2014/2045(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) от Омбудсмана

Годишен доклад на Омбудсмана (член 220 от Правилника за дейността)

комисия PETI

Годишен доклад за 2013 г. - Европейски омбудсман (N8-0044/2014)

(становище: CONT).


10. Делегирани актове (член 105 от Правилника за дейността)

Парламентът получи възражението на Съвета по отношение на следния делегиран акт:

- Делегиран регламент на Комисията относно формàта за предаването на данни за разходите за научноизследователска и развойна дейност съгласно Регламент (ЕС) №549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Дата на получаване: 7 ноември 2014 г.

Върнато за разглеждане в компетентната комисия за основния законодателен акт: ECON.


11. Решения относно някои документи

Проверка на правомощията (член 3, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия JURI

Проверка на правомощията (2014/2165(REG)).


12. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли шестима висши функционери на Националния конгрес на Бразилия, които заеха място на официалната трибуна.


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание от първата ноемврийска сесия за 2014 г. (PE 541.735/OJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Председателят предлага, след консултация с политическите групи, в дневния ред да бъде вписано изявление на председателя на Комисията, последвано от последователни изказвания от политическите групи.

Председателят предлага вписването в дневния ред на разискване относно изявленията на Съвета и Комисията на тема Борба срещу укриването на данъци.

Председателят предлага следната промяна в заглавието на общото разискване относно изменението на протокол 31 към споразумението за ЕИП (точки 18 и 22 от проекта за дневен ред): "Изменение на споразуменията с държавите от ЕИП и Швейцария“, както и добавянето към разискването на изявление на Комисията.

Заседанието продължи до 23.30 ч.

Четвъртък

Председателят предлага включването във времето за гласуване на доклада Hautala относно снемането на парламентарния имунитет на Ana Gomes (A8-0025/2014).

Парламентът одобрява предложенията.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Krisztina Morvai.


14. Изявление на председателя на Комисията

Изявление на председателя на Комисията (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Jonathan Arnott, по процедурно предложение, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Beatrix von Storch, по процедурно предложение, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказа се Jean-Claude Juncker.

Разискването приключи.


15.  (гласуване)

Председателят съобщава, че е получил кандидатурите на Ioan Mircea Pașcu и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo, за да оттегли кандидатурата си.

Председателят решава да се пристъпи към тайно електронно гласуване.

Изказаха се: относно начина на гласуване Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo и Richard Sulík.

Пристъпва се към гласуване.

С ЕГ (461 гласували, 284 гласове за, 177 въздържали се), Парламентът избра Ioan Mircea Pașcu.

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 12.11.2014).)

Председателят обявява Ioan Mircea Pașcu за заместник-председател на Европейския парламент и го поздравява за избирането му.

Съгласно член 20, параграф 1 от Правилника за дейността той заема мястото на досегашния заместник-председател по реда на старшинството, а именно осми ред.

Изказа се Jonathan Arnott.


16. Борба срещу укриването на данъци (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба срещу укриването на данъци (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от António Marinho e Pinto, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, независим член на ЕП, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Pablo Iglesias, с въпрос относно процедурата „синя карта“ (председателят припомня приложимата процедура), Pervenche Berès, по същия въпрос, и Rina Ronja Kari.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: José Manuel Fernandes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes и Georgios Kyrtsos, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor и Bill Etheridge.

Изказа се Pierre Moscovici.

Разискването приключи.


17. Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. (разискване)

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2013 г. (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (председател на Сметната палата) направи представянето.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, и Harald Vilimsky, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici и Wim van de Camp, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Geier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo и Franz Obermayr.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Разискването приключи.


18. Мирният процес в Северна Ирландия (разискване)

Изявление на Комисията: Мирният процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Claude Moraes, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, и Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elmar Brok, Diane Dodds, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge и Ivan Jakovčić.

Изказа се Corina Crețu.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Seán Kelly, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Marian Harkin и Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, относно мирния процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 13.11.2014.


19. Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Victor Boștinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Eleni Theocharous и Richard Howitt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou и Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eva Kaili, иVincent Peillon, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Ангел Джамбазки, Cecilia Wikström, Miguel Viegas и Emmanouil Glezos.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller, от името на групата Verts/ALE относно положението в изключителната икономическа зона на Република Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно положението в изключителната икономическа зона на Република Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok и Renate Sommer, от името на групата PPE, относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos и Nikos Androulakis, от името на групата S&D, относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 13.11.2014.


20. Хуманитарното положение в Южен Судан (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922 (RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922 (RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Мария Габриел, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda и Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 13.11.2014.


21. Изменения към споразуменията с държавите от ЕИП и Швейцария (разискване)

Изявление на Комисията: Изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, (COM(2014)0197) относно Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и Европейския механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (2014/2885(RSP))

Изявление на Комисията: Изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, (COM(2014)0262) относно сътрудничество в областта на свободното движение на работници, координацията на системите за социална сигурност и мерки по отношение на мигрантите, включително мигранти от трети държави (2014/2924(RSP))

Изявление на Комисията: Позиция, която Европейският съюз следва да заеме в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга стран, относно свободното движение на хора, по отношение на изменението на приложение II към Споразумението относно координацията на схемите за социална сигурност (COM (2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, независим член на ЕП, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, с искане изказването на Marcel de Graaff да бъде разгледано от председателя и който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Miguel Viegas.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Илхан Кючюк, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill и Anna Záborská.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 541.735/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 24.00 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Приложение 1 - Избиране на заместник-председател на Европейския парламент

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg и László Tőkés съобщиха, че са присъствали на гласуването, но апаратите им не са функционирали.

Jakob von Weizsäcker и Paul Rübig са присъствали на гласуването, но гласовете им не са били записани.

Правна информация - Политика за поверителност