Seznam 
Zápis
PDF 225kWORD 152k
Středa, 12. listopadu 2014 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.25. výročí pádu Berlínské zdi (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádosti o zbavení poslanecké imunity
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 9.Předložení dokumentů
 10.Akty v přenesené pravomoci (článek 105 jednacího řádu)
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Přivítání
 13.Plán práce
 14.Prohlášení předsedy Komise
 15.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
 16.Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 17.Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2013 (rozprava)
 18.Mírový proces v Severním Irsku (rozprava)
 19.Kroky Turecka vyvolávající napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (rozprava)
 20.Humanitární situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 21.Změny dohod se zeměmi EHP a Švýcarskem (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Volba místopředsedy Evropského parlamentu


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2014–2015

Dílčí zasedání od 12. do 13. listopadu 2014

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 12. LISTOPADU 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Marielle de Sarnez byla přítomna na denním zasedání dne 23. října 2014, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Daniel Buda oznámil, že chtěl hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 11 ke společnému návrhu usnesení RC-B8-0027/2014 o zaměstnanosti mladých lidí a že se chtěl zdržet při hlasování o pozměňovacím návrhu 5 ke stejnému společnému návrhu usnesení (bod 10.6 zápisu ze dne 17.7.2014). Chtěl hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 3 ke společnému návrhu usnesení RC-B8-0071/2014 o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (bod 10.8 zápisu ze dne 17.7.2014).


3. 25. výročí pádu Berlínské zdi (rozprava)

Prohlášení předsedy: 25. výročí pádu Berlínské zdi (2014/2920(RSP))

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupili: Herbert Reul za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD, a Mara Bizzotto nezařazená.

Rozprava skončila.


4. Složení Parlamentu

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis a Christos Stylianides, jakož i Marianne Thyssen a Corina Crețu byli jmenováni členy Evropské komise s účinností od 1. listopadu 2014.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s účinností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Tomislav Donchev byl jmenován místopředsedou bulharské vlády s účinností od 7. listopadu 2014.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner písemně oznámil, že s účinností od 20. října 2014 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s účinností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné estonské orgány oznámily, že Urmas Paet, kterým je nahrazen Andrus Ansip, byl s účinností od 3. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné kyperské orgány oznámily, že Lefteris Christoforou, kterým je nahrazen Christos Stylianides, byl s účinností od 3. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné lotyšské orgány oznámily, že Inese Vaidere, kterou je nahrazen Valdis Dombrovskis, byla s účinností od 1. listopadu 2014 zvolena poslankyní Parlamentu.

Příslušné španělské orgány oznámily, že Carlos Iturgaiz, kterým je nahrazen Miguel Arias Cañete, byl s účinností od 6. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné belgické orgány oznámily, že Tom Vandenkendelaere, kterým je nahrazena Marianne Thyssen, byl s účinností od 6. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu na vědomí zvolení Urmase Paeta a Lefterise Christoforoua s účinností od 3. listopadu 2014, Inese Vaiderové s účinností od 1. listopadu 2014 a Carlose Iturgaize a Toma Vandenkendelaerea s účinností od 6. listopadu 2014.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere et Inese Vaidere v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Žádosti o zbavení poslanecké imunity

Příslušné litevské orgány zaslaly předsedovi Parlamentu žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity v rámci předběžného vyšetřování trestní věci.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.

°
° ° °

Příslušné portugalské orgány zaslaly předsedovi Parlamentu žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven poslanecké imunity v rámci trestního řízení před regionálním soudem v Coimbře.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin ALDE, PPE a ECR následující žádosti o jmenování:

výbor BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons již není členem.

výbor DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

výbor EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea již není členkou.

výbor ECON: Tom Vandenkendelaere.

výbor PECH: Carlos Iturgaiz.

výbor CONT: Verónica Lope Fontagné.

výbor AFCO: Esteban González Pons.

výbor ENVI: Marcus Pretzell, kterým je nahrazen Ashley Fox.

výbor PETI: Svetoslav Hristov Malinov, kterým je nahrazen Renate Weber.

podvýbor pro lidská práva: Beatriz Becerra Basterrechea.

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem: Urmas Paet.

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Tom Vandenkendelaere.

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Tom Vandenkendelaere.

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Lefteris Christoforou.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal dne 29. října 2014 níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém červencovém a zářijovém dílčím zasedání t.r. jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci vrozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD z Francie) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD))
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ECON

2) z parlamentních výborů, zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (2014/2817(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores předložená Řeckem) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland předložená Irskem) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Zpráva o žádosti, aby byla paní Ana Gomesová zbavena imunity (2014/2045(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) od veřejného ochránce práv

Výroční zpráva veřejného ochránce práv (článek 220 jednacího řádu)
výbor PETI
Výroční zpráva za rok 2013 – Evropský veřejný ochránce práv (N8-0044/2014)
(stanovisko: CONT).


10. Akty v přenesené pravomoci (článek 105 jednacího řádu)

Parlament obdržel námitku Rady týkající se níže uvedeného aktu v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o formátu pro předávání údajů o výdajích na výzkum a vývoj podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Datum přijetí: 7. listopadu 2014

předáno výboru příslušnému pro základní legislativní akt: ECON.


11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Ověřování pověřovacích listin (čl. 3 odst. 3 jednacího řádu)

výbor JURI

Ověřování pověřovacích listin (2014/2165(REG)).


12. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal šest vysokých úředníků brazilského národního kongresu, kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního listopadového plenárního zasedání t.r. (PE 541.735/OJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl zařadit na pořad jednání prohlášení předsedy Komise, po kterém vystoupí jeden řečník za každou politickou skupinu.

Předseda navrhl zařadit na pořad jednání rozpravu o prohlášeních Rady a Komise o boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

Předseda navrhl, aby byl název společné rozpravy o změně protokolu 31 k dohodě o EHP (body 18 a 22 PDOJ) změněn takto: „Změny dohod se zeměmi EHP a Švýcarskem“ a aby bylo do rozpravy zařazeno prohlášení Komise.

Denní zasedání je prodlouženo do 23:30.

Čtvrtek

Předseda navrhl zařadit do hlasování zprávu Hautala o žádosti, aby byla Ana Gomes zbavena imunity (A8-0025/2014).

Parlament návrhy schválil.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupila Krisztina Morvai.


14. Prohlášení předsedy Komise

Prohlášení předsedy Komise (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Jonathan Arnott s procesní námitkou, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Beatrix von Storch s procesní námitkou, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFDD, a Bruno Gollnisch nezařazený.

Vystoupil Jean-Claude Juncker.

Rozprava skončila.


15. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)

Předseda oznámil, že obdržel tyto nominace: Ioan Mircea Pașcu a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo, aby vzal svou nominaci zpět.

Předseda rozhodl, že tajné hlasování se bude konat elektronicky.

Ke způsobu hlasování vystoupili: Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo a Richard Sulík.

Hlasování začalo.

Parlament zvolil Ioana Mirceu Paşcu EH (461 hlasujících poslanců, 284 hlasů pro, 177 se zdrželo).

(Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 12.11.2014).)

Předseda prohlásil Ioana Mirceu Paşcu místopředsedou Evropského parlamentu a poblahopřál mu k jeho zvolení.

V souladu s čl. 20 odst. 1 jednacího řádu zaujme v hierarchii místopředsedů pořadí odstupující místopředsedkyně, tzn. osmé.

Vystoupil Jonathan Arnott.


16. Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil António Marinho e Pinto, Bernd Lucke za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Mario Borghezio nezařazený, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Pablo Iglesias, aby položil otázku týkající se pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající připomněla platný postup), Pervenche Berès ke stejnému tématu a Rina Ronja Kari.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, a Georgios Kyrtsos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor a Bill Etheridge.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


17. Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2013 (rozprava)

Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, a Harald Vilimsky nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici a Wim van de Camp, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jens Geier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo a Franz Obermayr.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava skončila.


18. Mírový proces v Severním Irsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Mírový proces v Severním Irsku (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Claude Moraes za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, a Martina Anderson za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Paul Nuttall za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Elmar Brok, Diane Dodds nezařazená, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Corina Crețu.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Seán Kelly za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Marian Harkin a Catherine Bearder za skupinu ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL a Keith Taylor za skupinu Verts/ALE o mírovém procesu v Severním Irsku (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 13.11.2014.


19. Kroky Turecka vyvolávající napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Kroky Turecka vyvolávající napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Victor Boștinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos nezařazený, Eleni Theocharous a Richard Howitt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Takis Hadjigeorgiou a Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eva Kaili, aVincent Peillon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas a Emmanouil Glezos.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock za skupinu ECR o činnosti Turecka, jež vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014),

- Johannes Cornelis van Baalen a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o akcích Turecka, které vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014),

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o akcích Turecka, jež vytvářejí napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014),

- Ska Keller za skupinu Verts/ALE o situaci ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014),

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok a Renate Sommer za skupinu PPE o činnosti Turecka, jež vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014),

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos a Nikos Androulakis za skupinu S&D o jednání Turecka, které vytváří napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 13.11.2014.


20. Humanitární situace v Jižním Súdánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos nezařazený, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock a Jan Zahradil za skupinu ECR o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová za skupinu PPE o humanitární situaci v Jižním Súdánu (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 13.11.2014.


21. Změny dohod se zeměmi EHP a Švýcarskem (rozprava)

Prohlášení Komise: Změna Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (COM(2014)0197), pokud jde o program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (2014/2885(RSP))

Prohlášení Komise: Změna Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (COM(2014)0262), pokud jde o spolupráci v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření týkajících se migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí (2014/2924(RSP))

Prohlášení Komise: Postoj, který má zaujmout Evropská unie ve společném výboru zřízeném podle dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, o volném pohybu osob, co se týče změn přílohy II této Dohody o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Marcel de Graaff nezařazený, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon s žádostí, aby se vystoupením Marcela de Graaffa zabýval předsedající a který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Miguel Viegas.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill a Anna Záborská.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 541.735/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 24:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Příloha 1 – Volba místopředsedy Evropského parlamentu

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg a László Tőkés oznámili, že se zúčastnili hlasování, jejich hlasovací zařízení však nefungovala.

Jakob von Weizsäcker a Paul Rübig byli přítomni, jejich hlasování však nebyla zaznamenána.

Právní upozornění - Ochrana soukromí