Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 219kWORD 130k
Kolmapäev, 12. november 2014 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Berliini müüri langemise 25. aastapäev (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Esitatud dokumendid
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 105)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Tervitus
 13.Tööplaan
 14.Komisjoni presidendi avaldus
 15.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
 16.Võitlus maksustamise vältimise vastu (arutelu)
 17.Kontrollikoja 2013. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 18.Põhja-Iiri rahuprotsess (arutelu)
 19.Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (arutelu)
 20.Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 21.EMP riikide ja Šveitsiga sõlmitud lepingute muutmine (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Marielle de Sarnez oli kohal neljapäeval, 23. oktoobril 2014, kuid tema nime ei ole kohalolijate nimekirjas.

Daniel Buda andis teada, et ta oleks tahtnud hääletada noorte tööhõivet käsitleva resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0027/2014 muudatusettepaneku 11 vastu ja oleks tahtnud jääda erapooletuks sama resolutsiooni ühisettepaneku muudatusettepaneku 5 hääletusel (17.7.2014protokoll punkt 10.6). Ta oleks tahtnud hääletada Iisraeli ja Palestiina vahelise vägivalla kasvu käsitleva resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0071/2014 muudatusettepaneku 3 vastu (17.7.2014protokoll punkt 10.8).


3. Berliini müüri langemise 25. aastapäev (arutelu)

Presidendi avaldus: Berliini müüri langemise 25. aastapäev (2014/2920(RSP))

Parlamendi president esines avaldusega.

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel ja Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Arutelu lõpetati.


4. Parlamendi koosseis

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis ja Christos Stylianides ning Marianne Thyssen ja Corina Crețu on nimetatud Euroopa Komisjoni liikmeteks alates 1. novembrist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et nende ametikohad jäävad sellest kuupäevast alates vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid ametiasutusi.

°
° ° °

Tomislav Donchev on nimetatud Bulgaaria asepeaministriks alates 7. novembrist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 20. oktoobrist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Eesti pädevad ametiasutused on teatanud Andrus Ansipi asemel Urmas Paeti ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. novembrist 2014.

Küprose pädevad ametiasutused on teatanud Christos Stylianidese asemel Lefteris Christoforou ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 3. novembrist 2014.

Läti pädevad ametiasutused on teatanud Valdis Dombrovskise asemel Inese Vaidere ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. novembrist 2014.

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Miguel Arias Cañete asemel Carlos Iturgaizi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 6. novembrist 2014.

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Marianne Thysseni asemel Tom Vandenkendelaere ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 6. novembrist 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Urmas Paeti ja Lefteris Christoforou valituks osutumise alates 3. novembrist 2014, Inese Vaidere valituks osutumise alates 1. novembrist 2014 ja Carlos Iturgaizi ja Tom Vandenkendelaere valituks osutumise alates 6. novembrist 2014.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere ja Inese Vaidere vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused

Leedu pädevad ametiasutused on esitanud Euroopa Parlamendi presidendile Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalasja eeluurimisega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.

°
° ° °

Portugali Pädevad ametiasutused on esitanud Euroopa Parlamendi presidendile António Marinho e Pinto parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Coimbra ringkonnakohtus käimasoleva kriminaalmenetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide ALDE, PPE ja ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG-komisjon: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons ei ole enam komisjoni liige.

DEVE-komisjon: Beatriz Becerra Basterrechea.

EMPL-komisjon: Beatriz Becerra Basterrechea ei ole enam komisjoni liige.

ECON-komisjon: Tom Vandenkendelaere.

PECH-komisjon: Carlos Iturgaiz.

CONT-komisjon: Verónica Lope Fontagné.

AFCO-komisjon: Esteban González Pons.

ENVI-komisjon: Ashley Foxi asemel Marcus Pretzell.

PETI-komisjon: Svetoslav Hristov Malinov asemel Renate Weber.

Inimõiguste allkomisjon : Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Urmas Paet.

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis: Tom Vandenkendelaere.

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Tom Vandenkendelaere.

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Lefteris Christoforou.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutas 29. oktoobril 2014 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 374/2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2014. aasta juuli I, juuli II ja septembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad veebisaidil Europarl.


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnitusega seotud nõuete kohta (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2.detsembri 2013.aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
Vastavalt aluslepingu artiklile 304 konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2.detsembri 2013.aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

2) parlamendikomisjonid: raportid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2014/2817(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Iirimaa) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Raport Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2045(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) ombudsman

Ombudsmani iga-aastane aruanne (kodukorra artikkel 220)
PETI komisjon
2013. aasta aruanne – Euroopa Ombudsman (N8-0044/2014)
(nõuandev komisjon: CONT).


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 105)

Parlament on saanud nõukogult vastuväite järgmise delegeeritud õigusakti kohta:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse teadus- ja arendustegevuse kulutuste andmete edastamise vormingut vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (C(2014)05658 – 2014/2804(DEA))

Laekumise kuupäev: 7. november 2014

Edasi saadetud alusakti eest vastutavale komisjonile: ECON.


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Voltuste kontrollimine (kodukorra artikli 3 lõige 3)

JURI-komisjon

Voltuste kontrollimine (2014/2165(REG)).


12. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel kuut Brasiilia parlamendi kõrget ametnikku, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


13. Tööplaan

Jagati välja 2014. aasta novembri I täiskogu istungi päevakorra lõplik projekt (PE 541.735/OJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Kolmapäev

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku lisada päevakorda Euroopa Komisjoni presidendi avaldus, millele järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor.

President tegi ettepaneku lisada päevakorda arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste põhjal, milles käsitletakse võitlust maksustamise vältimise vastu.

President tegi ettepaneku muuta EMP lepingu protokolli 31 käsitleva ühise arutelu teemat järgmiselt (PDOJ punktid 18 ja 22): "EMP riikide ja Šveitsiga sõlmitud lepingute muutmine" ja lisada arutelule komisjoni avaldus.

Istungi aega pikendati kuni kella 23.30.

Neljapäev

President tegi ettepaneku lisada hääletustele Ana Gomesi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlust käsitleva Hautala raporti (A8-0025/2014) hääletus.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Krisztina Morvai.


14. Komisjoni presidendi avaldus

Komisjoni presidendi avaldus (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Jonathan Arnott protseduurilises küsimuses, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Beatrix von Storch protseduurilises küsimuses, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel ja Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Arutelu lõpetati.


15. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)

Parlamendi president teatas, et kandidaatideks on seatud Ioan Mircea Pașcu ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo ja võttis oma kandidatuuri tagasi.

Parlamendi president otsustas korraldada valimised salajase elektroonilise hääletusena.

Sõna võtsid Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo ja Richard Sulík hääletuse toimumise viisi teemal.

Algas hääletus.

Elektroonilisel hääletusel valis parlament asepresidendiks Ioan Mircea Pașcu (hääletas 461 parlamendiliiget, 284 poolthäält, erapooletuid 177).

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (12.11.2014 protokolli 1. lisa).)

Parlamendi president kuulutas Ioan Mircea Pașcu Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda valituks osutumise puhul.

Vastavalt kodukorra artikli 20 lõikele 1 asub ta asepresidentide järjestuses oma eelkäija ehk kaheksanda asepresidendi kohale.

Sõna võttis Jonathan Arnott.


16. Võitlus maksustamise vältimise vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Võitlus maksustamise vältimise vastu (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas António Marinho e Pinto, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Pablo Iglesias, kes esitas küsimuse sinise kaardi kasutamise korra kohta (asepresident tuletas meelde kohaldatavat korda), Pervenche Berès samal teemal ja Rina Ronja Kari.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, ja Georgios Kyrtsos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor ja Bill Etheridge.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Arutelu lõpetati.


17. Kontrollikoja 2013. aasta aruande tutvustamine (arutelu)

Kontrollikoja 2013. aasta aruande tutvustamine (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Euroopa Kontrollikoja president) tegi ettekande.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, ja Harald Vilimsky (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ja Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Arutelu lõpetati.


18. Põhja-Iiri rahuprotsess (arutelu)

Komisjoni avaldus: Põhja-Iiri rahuprotsess (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, ja Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elmar Brok, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin ja Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kohta (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2014protokoll punkt 8.6.


19. Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Victor Boștinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eleni Theocharous ja Richard Howitt.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Geoffrey Van Orden, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Takis Hadjigeorgiou ja Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eva Kaili, ja Vincent Peillon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bronis Ropė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas ja Emmanouil Glezos.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel Küprose majandusvööndis pingeid tekitavate Türgi meetmete kohta (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014),

- Johannes Cornelis van Baalen ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014),

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014),

- Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Küprose Vabariigi majandusvööndis (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014),

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Küprose Vabariigi majandusvööndis (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok ja Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose majandusvööndis (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014),

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos ja Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel Küprose majandusvööndis pingeid tekitavate Türgi meetmete kohta (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2014protokoll punkt 8.7.


20. Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel Lõuna-Sudaani humanitaarolukorra kohta (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2014protokoll punkt 8.8.


21. EMP riikide ja Šveitsiga sõlmitud lepingute muutmine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmine (COM(2014)0197) seoses Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmiga ning tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastuga „Progress” (2014/2885(RSP))

Komisjoni avaldus: Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmine (COM(2014)0262) seoses koostööga töötajate vaba liikumise, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise ning meetmete osas migrantide, sh kolmandatest riikidest pärit migrantide jaoks (2014/2924(RSP))

Komisjoni avaldus: Seisukoht, mille Euroopa Liit võtab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppega (isikute vaba liikumise kohta) moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe II lisa („Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine”) muutmisega (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff (fraktsioonilise kuuluvuseta), Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, kes palus presidendil Marcel de Graaffi sõnavõtu läbi vaadata ja kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Miguel Viegas.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill ja Anna Záborská.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 541.735/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


1. lisa - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg ja László Tőkés teatasid, et nad osalesid hääletusel, kuid nende hääletuspuldid ei töötanud.

Jakob von Weizsäcker ja Paul Rübig olid hääletuse ajal kohal, kuid nende antud hääli ei ole registreeritud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika