Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 217kWORD 133k
Keskiviikko 12. marraskuuta 2014 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Berliinin muurin kaatumisen 25-vuotispäivä (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artikla)
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Tervetulotoivotukset
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Komission puheenjohtajan julkilausuma
 15.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
 16.Veronkierron torjuminen (keskustelu)
 17.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2013 esittely (keskustelu)
 18.Pohjois-Irlannin rauhanprosessi (keskustelu)
 19.Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (keskustelu)
 20.Etelä-Sudanin humanitaarinen tilanne (keskustelu)
 21.ETA-maiden ja Sveitsin kanssa tehtyjen sopimusten muuttaminen (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Marielle de Sarnez oli läsnä torstaina 23. lokakuuta 2014 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Daniel Buda ilmoitti, että hän olisi halunnut äänestää nuorten työllisyydestä annettuun yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B8-0027/2014 tehtyä tarkistusta 11 vastaan ja olisi halunnut äänestää tyhjää äänestettäessä samaan yhteiseen päätöslauselmaesitykseen tehdystä tarkistuksesta 5 (istunnon pöytäkirja 17.7.2014, kohta 10.6). Hän olisi halunnut äänestää Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä annettuun yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B8-0071/2014 tehtyä tarkistusta 3 vastaan (istunnon pöytäkirja 17.7.2014, kohta 10.8).


3. Berliinin muurin kaatumisen 25-vuotispäivä (keskustelu)

Puhemiehen julkilausuma: Berliinin muurin kaatumisen 25-vuotispäivä (2014/2920(RSP))

Puhemies antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Mara Bizzotto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Parlamentin kokoonpano

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis ja Christos Stylianides sekä Marianne Thyssen ja Corina Crețu on nimitetty komission jäseniksi 1. marraskuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Tomislav Donchev on nimitetty Bulgarian varapääministeriksi 7. marraskuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 20. lokakuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Viron viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Urmas Paet on nimitetty parlamentin jäseneksi Andrus Ansipin tilalle 3. marraskuuta 2014 alkaen.

Toimivaltaiset Kyproksen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Lefteris Christoforou on nimitetty parlamentin jäseneksi Christos Stylianidesin tilalle 3. marraskuuta 2014 alkaen.

Toimivaltaiset Latvian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Inese Vaidere on nimitetty parlamentin jäseneksi Valdis Dombrovskisin tilalle 1. marraskuuta 2014 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Carlos Iturgaiz on nimitetty parlamentin jäseneksi Miguel Arias Cañeten tilalle 6. marraskuuta 2014 alkaen.

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Tom Vandenkendelaere on nimitetty parlamentin jäseneksi Marianne Thyssenin tilalle 6. marraskuuta 2014 alkaen.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti pani merkille Urmas Paetin ja Lefteris Christoforoun valinnan 3. marraskuuta 2014 alkaen, Inese Vaideren valinnan 1. marraskuuta 2014 alkaen ja Carlos Iturgaizin ja Tom Vandenkendelaeren valinnan 6. marraskuuta 2014 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere ja Inese Vaidere osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt

Liettuan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet puhemiehelle pyynnön Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi rikosasian esitutkinnan yhteydessä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.

°
° ° °

Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet puhemiehelle pyynnön António Marinho e Pinton parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi Coimbran alueen tuomioistuimessa vireillä olevan rikosasian yhteydessä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-, PPE- ja ECR-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons ei ole enää jäsen.

DEVE-valiokunta: Beatriz Becerra Basterrechea

EMPL-valiokunta: Beatriz Becerra Basterrechea ei ole enää jäsen.

ECON-valiokunta: Tom Vandenkendelaere

PECH-valiokunta: Carlos Iturgaiz

CONT-valiokunta: Verónica Lope Fontagné

AFCO-valiokunta: Esteban González Pons

ENVI-valiokunta: Ashley Foxin tilalle Marcus Pretzell

PETI-valiokunta: Renate Weberin tilalle Svetoslav Hristov Malinov.

Ihmisoikeuksien alivaliokunta: Beatriz Becerra Basterrechea

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Urmas Paet

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Tom Vandenkendelaere

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Tom Vandenkendelaere

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Lefteris Christoforou

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoitti 29. lokakuuta 2014 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 374/2014 muuttamisesta (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun I, heinäkuun II ja syyskuun 2014 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
Perustamissopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti puhemies kuulee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2014/2817(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreikka) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irlanti) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Mietintö Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2014/2045(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) oikeusasiamieheltä

Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus (työjärjestyksen 220 artikla)
PETI-valiokunta
Vuosikertomus 2013 – Euroopan oikeusasiamies (N8-0044/2014)
(lausuntoa varten: CONT).


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artikla)

Neuvosto on ilmoittanut parlamentille vastustavansa seuraavaa delegoitua säädöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 549/2013 tarkoitettujen tutkimus- ja kehittämismenoja koskevien tietojen siirtomuodosta - (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Vastaanottopäivä: 7. marraskuuta 2014

Palautetaan perussäädöksestä vastaavaan valiokuntaan: ECON.


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valtakirjojen tarkistus (työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohta)

JURI-valiokunta

Valtakirjojen tarkistus (2014/2165(REG)).


12. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet Brasilian kansalliskongressin kuusi korkeaa virkamiestä.


13. Käsittelyjärjestys

Marraskuun I 2014 (PE 541.735/OJ) istunnon lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti, poliittisia ryhmiä kuultuaan, että esityslistalle lisätään komission puheenjohtajan julkilausuma ja sen jälkeen poliittisten ryhmien puheenvuorot.

Puhemies ehdotti, että esityslistalle lisätään keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista veronkierron torjumisesta.

Puhemies ehdotti, että ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta käytävän yhteiskeskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 18 ja 22) otsikko muutetaan seuraavaan muotoon: "ETA-maiden ja Sveitsin kanssa tehtyjen sopimusten muuttaminen" ja keskusteluun lisätään komission julkilausuma.

Istuntoa jatketaan klo 23.30:een.

Torstai

Puhemies ehdotti, että äänestyksiin lisätään Hautalan mietintö Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä (A8-0025/2014).

Parlamentti hyväksyi ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron.


14. Komission puheenjohtajan julkilausuma

Komission puheenjohtajan julkilausuma (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott käytti työjärjestyspuheenvuoron, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch käytti työjärjestyspuheenvuoron, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Ioan Mircea Paşcun ja Fabio Massimo Castaldon ehdokkuudet.

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron, jossa hän peruutti ehdokkuutensa.

Puhemies päätti vaalin järjestämisestä salaisena koneäänestyksenä.

Puheenvuorot: Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo ja Richard Sulík äänestystavasta.

Äänestys toimitettiin.

Parlamentti valitsi koneäänestyksellä (461 äänestänyttä jäsentä, 284 ääntä puolesta, 177 tyhjää) Ioan Mircea Pașcun.

(Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.11.2014 liite 1).)

Puhemies julisti Ioan Mircea Pașcun Euroopan parlamentin varapuhemieheksi ja onnitteli häntä valinnasta.

Työjärjestyksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti hän ottaa edeltäjänsä eli kahdeksannen varapuhemiehen paikan arvojärjestyksessä.

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron.


16. Veronkierron torjuminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Veronkierron torjuminen (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Pablo Iglesias esittääkseen kysymyksen sinisen kortin menettelystä (puhemies muistutti sovellettavasta menettelystä), Pervenche Berès samasta aiheesta ja Rina Ronja Kari.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes ja Georgios Kyrtsos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor ja Bill Etheridge.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2013 esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2013 esittely (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Harald Vilimsky.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ja Wim van de Camp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Pohjois-Irlannin rauhanprosessi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pohjois-Irlannin rauhanprosessi (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta ja Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elmar Brok, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge ja Ivan Jakovčić.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ja Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Irlannin rauhanprosessista (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2014, kohta 8.6.


19. Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Victor Boștinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous ja Richard Howitt.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou ja Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eva Kaili, jaVincent Peillon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas ja Emmanouil Glezos.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014)

- Johannes Cornelis van Baalen ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014)

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014)

- Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta tilanteesta Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok ja Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014)

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos ja Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2014, kohta 8.7.


20. Etelä-Sudanin humanitaarinen tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Etelä-Sudanin humanitaarinen tilanne (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek ja Fabio Massimo Castaldo.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014)

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014)

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014)

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014)

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014)

- Charles Goerens, Louis Michel ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014)

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2014, kohta 8.8.


21. ETA-maiden ja Sveitsin kanssa tehtyjen sopimusten muuttaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttaminen (COM(2014)0197), työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn osalta (2014/2885(RSP))

Komission julkilausuma: Yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttaminen (COM(2014)0262), työntekijöiden vapaan liikkuvuuden, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi toteutettavien toimenpiteiden osalta (2014/2924(RSP))

Komission julkilausuma: Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttava Euroopan unionin kanta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II muuttamiseen (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marcel de Graaff, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, joka vaati, että puhemies tutkii Marcel de Graaffin puheenvuoron, ja joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miguel Viegas.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill ja Anna Záborská.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 541.735/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg ja László Tőkés ilmoittivat, että he osallistuivat äänestykseen, mutta heidän äänestyskoneensa eivät toimineet.

Jakob von Weizsäcker ja Paul Rübig olivat läsnä äänestyksessä, mutta heidän äänensä eivät rekisteröityneet.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö