Indekss 
Protokols
PDF 224kWORD 156k
Trešdiena, 2014. gada 12. novembris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Berlīnes mūra krišanas 25. gadadiena (debates)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījumi atcelt deputāta imunitāti
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. pants)
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Oficiāla sveikšana
 13.Darba kārtība
 14.Komisijas priekšsēdētāja paziņojums
 15.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
 16.Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
 17.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2013. gada pārskatu (debates)
 18.Miera process Ziemeļīrijā (debates)
 19.Turcijas darbības, kas rada saspīlējumu Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā (debates)
 20.Humanitārā situācija Dienvidsudānā (debates)
 21.Grozījumu izdarīšana nolīgumos ar EEZ valstīm un Šveici (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Marielle de Sarnez piedalījās 2014. gada 23. oktobra sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Daniel Buda ir darījis zināmu, ka viņš bija gribējis balsot pret grozījumu Nr. 11 kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā RC-B8-0027/2014 par jauniešu nodarbinātību un atturēties no balsošanas par grozījumu Nr. 5 šajā pašā kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā (17.7.2014. protokola 10.6. punkts). Viņš bija gribējis balsot pret grozījumu Nr. 3 kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā RC-B8-0071/2014 par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu (17.7.2014. protokola 10.8. punkts).


3. Berlīnes mūra krišanas 25. gadadiena (debates)

Priekšsēdētāja paziņojums: Berlīnes mūra krišanas 25. gadadiena (2014/2920(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu.

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā un Mara Bizzotto, pie grupām nepiederoša deputāte.

Debates tika slēgtas.


4. Parlamenta sastāvs

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis un Christos Stylianides, kā arī Marianne Thyssen un Corina Crețu no 2014. gada 1. novembra ieņem komisāru amatus Eiropas Komisijā.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka šo deputātu vietas, sākot ar minēto datumu, ir atbrīvojušās, un par to informēja attiecīgo dalībvalstu iestādes.

°
° ° °

Tomislav Donchev ir iecelts par Bulgārijas premjerministra vietnieku un ieņem šo amatu no 2014. gada 7. novembra.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka šā deputāta vieta, sākot ar minēto datumu, ir atbrīvojusies, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts iestādes.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2014. gada 20. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu Parlaments paziņoja, ka šā deputāta vieta, sākot ar minēto datumu, ir atbrīvojusies, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts iestādes.

°
° ° °

Igaunijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Andrus Ansip vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 3. novembri, ir iecelts Urmas Paet.

Kipras kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Christos Stylianides vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 3. novembri, ir iecelts Lefteris Christoforou.

Latvijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Valda Dombrovska vietā par Eiropas Parlamenta deputāti, sākot ar 2014. gada 1. novembri, ir iecelta Inese Vaidere.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Miguel Arias Cañete vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 6. novembri, ir iecelts Carlos Iturgaiz.

Beļģijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Marianne Thyssen vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2014. gada 6. novembri, ir iecelts Tom Vandenkendelaere.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments pieņēma zināšanai, ka Urmas Paet un Lefteris Christoforou ir ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem no 2014. gada 3. novembra, Inese Vaidere — no 2014. gada 1. novembra un Carlos Iturgaiz un Tom Vandenkendelaere — no 2014. gada 6. novembra.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere un Ineses Vaideres pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Pieprasījumi atcelt deputāta imunitāti

Lietuvas kompetentās iestādes ir iesniegušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti saistībā ar iepriekšēju izmeklēšanu krimināllietā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

°
° ° °

Portugāles kompetentās iestādes ir iesniegušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto deputāta imunitāti saistībā ar Koimbras reģiona tiesā uzsāktu krimināllietu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis ALDE, PPE un ECR grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

BUDG komiteja: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons vairs nav šīs komitejas loceklis.

DEVE komiteja: Beatriz Becerra Basterrechea.

EMPL komiteja: Beatriz Becerra Basterrechea vairs nav šīs komitejas locekle.

ECON komiteja: Tom Vandenkendelaere.

PECH komiteja: Carlos Iturgaiz.

CONT komiteja: Verónica Lope Fontagné.

AFCO komiteja: Esteban González Pons.

ENVI komiteja: Marcus Pretzell — Ashley Fox vietā.

PETI komiteja: Svetoslav Hristov Malinov — Renate Weber vietā.

Cilvēktiesību apakškomiteja: Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārajās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Urmas Paet.

Delegācija ES un Čīles Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Tom Vandenkendelaere.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Tom Vandenkendelaere.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Lefteris Christoforou.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju 2014. gada 29. oktobrī ir parakstījis turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2014. gada jūlija pirmajā sesijā, 2014. gada jūlija otrajā sesijā un 2014. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013.gada 2.decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)).

Atbilstoši Līguma 304. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013.gada 2.decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ECON

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (2014/2817(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0023/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Ivan Štefanec (A8-0024/2014).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ana Gomes imunitāti (2014/2045(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0025/2014).

3. Ombuds

Ombuda gada ziņojums (Reglamenta 220. pants)
PETI komiteja
Eiropas ombuda 2013. gada ziņojums (N8-0044/2014)
(atzinums: CONT).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. pants)

Parlaments ir saņēmis Padomes iebildumus attiecībā uz šādu deleģēto aktu:

- Komisijas deleģētā regula par pētniecības un izstrādes izdevumu datu nosūtīšanas formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (C(2014) 05658 - 2014/2804(DEA)).

Saņemšanas datums: 2014. gada 7. novembris.

Nodots par tiesību pamataktu atbildīgajai komitejai: ECON.


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Pilnvaru pārbaude (Reglamenta 3. panta 3. punkts)

JURI komiteja

Pilnvaru pārbaude (2014/2165(REG)).


12. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Brazīlijas Nacionālā kongresa sešas augstas amatpersonas, kas bija ieņēmušas vietas oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2014. gada novembra pirmās plenārsesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 541.735/OJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

Sēdes vadītājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām ierosināja iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja paziņojumu, kuram sekotu politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta.

Sēdes vadītājs ierosināja iekļaut darba kārtībā debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Sēdes vadītājs ierosināja mainīt virsrakstu kopīgajām debatēm par grozījumu izdarīšanu EEZ līguma 31. protokolā (galīgā darba kārtības projekta 18. un 22. punkts) uz šādu: “Grozījumu izdarīšana nolīgumos ar EEZ valstīm un Šveici” un papildināt debates ar Komisijas paziņojumu.

Plenārsēde tika pagarināta līdz plkst. 23.30.

Ceturtdiena

Sēdes vadītājs ierosināja iekļaut balsošanas laikā H. Hautala ziņojumu par Ana Gomes deputāta imunitātes atcelšanu (A8-0025/2014).

Parlaments apstiprināja šos priekšlikumus.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Krisztina Morvai.


14. Komisijas priekšsēdētāja paziņojums

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums (2014/2945(RSP)).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) uzstājās ar paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Jonathan Arnott, norādot uz Reglamenta neievērošanu, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Beatrix von Storch, norādot uz Reglamenta neievērošanu, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Debates tika slēgtas.


15. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš ir saņēmis Ioan Mircea Pașcu un Fabio Massimo Castaldo kandidatūras.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo, atsaucot savu kandidatūru.

Sēdes vadītājs nolēma veikt aizklāto balsošanu, balsojot elektroniski.

Uzstājās Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo un Richard Sulík, komentējot balsošanas procedūras izvēli.

Notika balsošana.

Balsojot elektroniski (balsošanā piedalījās 461 deputāts; 284 deputāti nobalsoja “par” un 177 deputāti atturējās), Parlaments ievēlēja minētajā amatā Ioan Mircea Pașcu.

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (12.11.2014. protokola 1. pielikums ).)

Sēdes vadītājs pasludināja Ioan Mircea Pașcu par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku un apsveica viņu ar ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu viņš hierarhiskajā secībā ieņem amatu atstājušā priekšsēdētāja vietnieka vietu, proti, astoto vietu.

Uzstājās Jonathan Arnott.


16. Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2014/2944(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio, pie grupām nepiederošs deputāts, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Pablo Iglesias, lai uzdotu jautājumu par zilās kartītes procedūru (sēdes vadītāja atgādināja par piemērojamo procedūru), Pervenche Berès par to pašu tematu un Rina Ronja Kari.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, un Georgios Kyrtsos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor un Bill Etheridge.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Debates tika slēgtas.


17. Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2013. gada pārskatu (debates)

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2013. gada pārskatu (2014/2867(RSP)).

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā un Harald Vilimsky, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici un Wim van de Camp, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Geier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo un Franz Obermayr.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Debates tika slēgtas.


18. Miera process Ziemeļīrijā (debates)

Komisijas paziņojums: Miera process Ziemeļīrijā (2014/2906(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Claude Moraes S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā un Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elmar Brok, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Seán Kelly PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Marian Harkin un Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, un Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā – par miera procesu Ziemeļīrijā (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2014. protokola 8.6. punkts.


19. Turcijas darbības, kas rada saspīlējumu Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Turcijas darbības, kas rada saspīlējumu Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Victor Boștinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Eleni Theocharous un Richard Howitt.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Takis Hadjigeorgiou un Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eva Kaili, unVincent Peillon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas un Emmanouil Glezos.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā – par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par stāvokli Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok un Renate Sommer PPE grupas vārdā – par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos un Nikos Androulakis S&D grupas vārdā – par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2014. protokola 8.7. punkts.


20. Humanitārā situācija Dienvidsudānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā – par humanitāro situāciju Dienvidsudānā (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2014. protokola 8.8. punkts.


21. Grozījumu izdarīšana nolīgumos ar EEZ valstīm un Šveici (debates)

Komisijas paziņojums: Grozījumu izdarīšana EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, attiecībā uz Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu ("EaSI") un Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (COM(2014)0197) (2014/2885(RSP)).

Komisijas paziņojums: Grozījumu izdarīšana EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, attiecībā uz sadarbību darba ņēmēju pārvietošanās brīvības, sociālās drošības sistēmu koordinēšanas un migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, paredzēto pasākumu jomā (COM(2014)0262) (2014/2924(RSP)).

Komisijas paziņojums: Nostāja, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, attiecībā uz to, lai grozītu minētā nolīguma II pielikumu par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff, pie grupām nepiederošs deputāts, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, kas pieprasīja, lai sēdes vadītājs izvērtētu Marcel de Graaff izteikumus, un kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miguel Viegas.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill un Anna Záborská.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 541.735/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg un László Tőkés bija darījuši zināmu, ka balsošanā piedalījušies, taču viņu balsošanas ierīces nebija darbojušās.

Jakob von Weizsäcker un Paul Rübig bija piedalījušies balsošanā, taču viņu balsojums nebija ticis reģistrēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika