Index 
Notulen
PDF 225kWORD 133k
Woensdag 12 november 2014 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Herdenking van de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Ingekomen stukken
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105 van het Reglement)
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Welkomstwoord
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Verklaring van de voorzitter van de Commissie
 15.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
 16.Bestrijding van belastingontwijking (debat)
 17.Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (debat)
 18.Vredesproces in Noord-Ierland (debat)
 19.Turkse tot spanningen leidende acties in de exclusieve economische zone van Cyprus (debat)
 20.Humanitaire situatie in Zuid-Sudan (debat)
 21.Wijziging van overeenkomsten met de EER-landen en Zwitserland (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Marielle de Sarnez was donderdag 23 oktober 2014 aanwezig, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Daniel Buda heeft meegedeeld dat hij tegen amendement 11 op de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0027/2014 over werkgelegenheid voor jongeren had willen stemmen en zich onthouden zou hebben over amendement 5 op diezelfde gezamenlijke ontwerpresolutie (punt 10.6 van de notulen van 17.7.2014). Hij had tegen amendement 3 op de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0071/2014 over de escalatie van geweld tussen Israël en Palestina willen stemmen (punt 10.8 van de notulen van 17.7.2014).


3. Herdenking van de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden (debat)

Verklaring van de Voorzitter: Herdenking van de val van de Berlijnse muur 25 jaar geleden (2014/2920(RSP))

De Voorzitter legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, en Mara Bizzotto, niet-fractiegebonden lid.

Het debat wordt gesloten.


4. Samenstelling Parlement

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis en Christos Stylianides, alsook Marianne Thyssen en Corina Crețu zijn tot Europees commissaris benoemd met ingang van 1 november 2014.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetels vanaf die datum vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.

°
° ° °

Tomislav Donchev is tot vicepremier van Bulgarije benoemd met ingang van 7 november 2014.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf die datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 20 oktober 2014.

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf die datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Urmas Paet tot lid van het Parlement, ter vervanging van Andrus Ansip, met ingang van 3 november 2014.

De bevoegde Cypriotische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lefteris Christoforou tot lid van het Parlement, ter vervanging van Christos Stylianides, met ingang van 3 november 2014.

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Inese Vaidere tot lid van het Parlement, ter vervanging van Valdis Dombrovskis, met ingang van 1 november 2014.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Carlos Iturgaiz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Miguel Arias Cañete, met ingang van 6 november 2014.

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Tom Vandenkendelaere tot lid van het Parlement, ter vervanging van Marianne Thyssen, met ingang van 6 november 2014.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de benoeming van Urmas Paet en Lefteris Christoforou met ingang van 3 november 2014, van Inese Vaidere met ingang van 1 november 2014, en van Carlos Iturgaiz en Tom Vandenkendelaere met ingang van 6 november 2014.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere en Inese Vaidere, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Verzoeken om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Litouwse autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich in het kader van een vooronderzoek in een strafzaak.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

°
° ° °

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben bij de Voorzitter een verzoek ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van António Marinho e Pinto in het kader van een strafprocedure voor het regionale gerechtshof van Coimbra.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-, de PPE- en de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons is niet langer lid.

Commissie DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

Commissie EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea n'est plus membre.

Commissie ECON: Tom Vandenkendelaere.

Commissie PECH: Carlos Iturgaiz.

Commissie CONT: Verónica Lope Fontagné.

Commissie AFCO: Esteban González Pons.

Commissie ENVI: Marcus Pretzell in de plaats van Ashley Fox.

Commissie PETI: Svetoslav Hristov Malinov in de plaats van Renate Weber.

Subcommissie mensenrechten: Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Urmas Paet.

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili: Tom Vandenkendelaere.

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Tom Vandenkendelaere.

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Lefteris Christoforou.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede 29 oktober 2014 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te hebben ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 374/2014 tot verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van juli I, juli II en september 2014 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, zijn beschikbaar op Europarl.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD) van Frankrijk) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (codificatie) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD))
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ECON

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (2014/2817(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, ingediend door Griekenland) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, ingediend door Ierland) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (2014/2045(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) van de Ombudsman

Jaarverslag van de Ombudsman (artikel 220 van het Reglement)
Commissie PETI
Jaarverslag 2013 – Europese Ombudsman (N8-0044/2014)
(advies: CONT).


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105 van het Reglement)

De Raad heeft bij het Parlement bezwaar ingediend tegen de volgende gedelegeerde handeling:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende het formaat voor het indienen van gegevens over de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, zoals vermeld in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Datum van ontvangst: 7 november 2014

doorverwezen naar de voor de basiswetgevingshandeling bevoegde commissie: ECON.


11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Onderzoek van de geloofsbrieven (artikel 3, lid 3, van het Reglement)

Commissie JURI

Onderzoek van de geloofsbrieven (2014/2165(REG)).


12. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement zes hoge ambtenaren van het Nationaal Congres van Brazilië, die op de officiële tribune hebben plaatsgenomen.


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de vergaderperiode van november I 2014 (PE 541.735/OJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

De Voorzitter stelt na raadpleging van de fracties voor een verklaring van de voorzitter van de Commissie op de agenda te plaatsen, gevolgd door een sprekersronde fracties.

De Voorzitter stelt voor een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de bestrijding van belastingontwijking op de agenda te plaatsen.

De Voorzitter stelt voor de titel van de gecombineerde behandeling van de wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (punten 18 en 22 PDOJ) als volgt te wijzigen: "Wijziging van de overeenkomsten met de EER-landen en Zwitserland" en aan het debat een verklaring van de Commissie toe te voegen.

De vergadering wordt verlengd tot 23.30 uur.

Donderdag

De Voorzitter stelt voor het verslag Hautala over de opheffing van de parlementaire immuniteit van Ana Gomes (A8-0025/2014) onder de stemmingen in te schrijven.

Het Parlement keurt de voorstellen goed.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai.


14. Verklaring van de voorzitter van de Commissie

Verklaring van de voorzitter van de Commissie (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Jonathan Arnott, voor een motie van orde, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Beatrix von Storch, voor een motie van orde, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het debat wordt gesloten.


15. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)

De Voorzitter verklaart de kandidaturen van Ioan Mircea Pașcu en Fabio Massimo Castaldo te hebben ontvangen.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo, die zijn kandidatuur intrekt.

De Voorzitter besluit elektronisch een geheime stemming te houden.

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo en Richard Sulík over de stemwijze.

Er wordt gestemd.

Bij ES (461 deelnemers aan de stemming, 284 stemmen voor, 177 onthoudingen) verkiest het Parlement Ioan Mircea Pașcu.

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 12.11.2014).)

De Voorzitter roept Ioan Mircea Pașcu uit tot ondervoorzitter van het Europees Parlement en feliciteert hem met zijn verkiezing.

Overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het Reglement neemt hij de rangorde van zijn voorgangster over, namelijk de achtste.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott.


16. Bestrijding van belastingontwijking (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van belastingontwijking (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van António Marinho e Pinto, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Pablo Iglesias, om een vraag over de “blauwe kaart”-procedure te stellen (de Voorzitter wijst op de procedure die van toepassing is), Pervenche Berès, over hetzelfde onderwerp, en Rina Ronja Kari.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes en Georgios Kyrtsos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

Het debat wordt gesloten.


17. Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (debat)

Presentatie van het jaarverslag 2013 van de Rekenkamer (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (president van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, en Harald Vilimsky, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici en Wim van de Camp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Geier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Het debat wordt gesloten.


18. Vredesproces in Noord-Ierland (debat)

Verklaring van de Commissie: Vredesproces in Noord-Ierland (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, en Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin en Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, over het vredesproces in Noord-Ierland (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 13.11.2014.


19. Turkse tot spanningen leidende acties in de exclusieve economische zone van Cyprus (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Turkse tot spanningen leidende acties in de exclusieve economische zone van Cyprus (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Victor Boștinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Eleni Theocharous en Richard Howitt.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Takis Hadjigeorgiou en Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eva Kaili, enVincent Peillon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas en Emmanouil Glezos.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie over de situatie in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0221/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok en Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, over het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos en Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, over het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de Republiek Cyprus (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 13.11.2014.


20. Humanitaire situatie in Zuid-Sudan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda en Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 13.11.2014.


21. Wijziging van overeenkomsten met de EER-landen en Zwitserland (debat)

Verklaring van de Commissie: Wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (COM(2014)0197), betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie ("EaSI") en tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (2014/2885(RSP))

Verklaring van de Commissie: Wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (COM(2014)0262), inzake samenwerking op het gebied van het vrije verkeer van werknemers, de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en maatregelen ten behoeve van migranten, met inbegrip van migranten uit derde landen (2014/2924(RSP))

Verklaring van de Commissie: Namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de wijzging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (COM (2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, niet-fractiegebonden lid, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, die de Voorzitter verzoekt om de interventie van Marcel de Graaff te onderzoeken en die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill en Anna Záborská.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 541.735/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 24.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Bijlage 1 - Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg en László Tőkés hebben laten weten dat zij aan de stemming hebben deelgenomen, maar dat hun stemapparaat niet werkte.

Jakob von Weizsäcker en Paul Rübig waren bij de stemming aanwezig maar hun stem is niet geregistreerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid