Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 159k
Środa, 12 listopada 2014 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.25. rocznica upadku muru berlińskiego (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 9.Składanie dokumentów
 10.Akty delegowane (art. 105 Regulaminu)
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Oficjalne powitanie
 13.Porządek obrad
 14.Oświadczenie przewodniczącego Komisji
 15.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
 16.Walka z uchylaniem się od opodatkowania (debata)
 17.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2013 (debata)
 18.Proces pokojowy w Irlandii Północnej (debata)
 19.Działania Turcji powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (debata)
 20.Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (debata)
 21.Zmiana porozumień z krajami EOG i Szwajcarią (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wybór nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Marielle de Sarnez była obecna w czwartek 23 października 2014 r., lecz jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Daniel Buda poinformował, że chciał zagłosować przeciw poprawce 11 do wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0027/2014 w sprawie zatrudnienia młodzieży i że wstrzymałby się od głosu w sprawie poprawki 5 do tegoż wspólnego projektu rezolucji (pkt 10.6 protokołu z dnia 17.7.2014), a także że chciał zagłosować przeciw poprawce 3 do wspólnego projektu rezolucji RC-B8-0071/2014 w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (pkt 10.8 protokołu z dnia 17.7.2014).


3. 25. rocznica upadku muru berlińskiego (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: 25. rocznica upadku muru berlińskiego (2014/2920(RSP))

Przewodniczący wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD i Mara Bizzotto niezrzeszona.

Debata została zamknięta.


4. Skład Parlamentu

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis i Christos Stylianides oraz Marianne Thyssen i Corina Crețu zostali mianowani komisarzami europejskimi ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty od wspomnianej daty i poinformował o nich zainteresowane organy krajowe.

°
° ° °

Tomislav Donchev został mianowany wicepremierem Bułgarii ze skutkiem od dnia 7 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 października 2014 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy estońskie powiadomiły o wyborze Urmasa Paeta na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Andrusa Ansipa ze skutkiem od dnia 3 listopada 2014 r.

Właściwe organy cypryjskie powiadomiły o wyborze Lefterisa Christoforou na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Christosa Stylianidesa ze skutkiem od dnia 3 listopada 2014 r.

Właściwe organy łotewskie powiadomiły o wyborze Inese Vaidere na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Valdisa Dombrovskisa ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r.

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Carlosa Iturgaiza na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Miguela Ariasa Cañete ze skutkiem od dnia 6 listopada 2014 r.

Właściwe organy belgijskie powiadomiły o wyborze Toma Vandenkendelaere na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Marianne Thyssen ze skutkiem od dnia 6 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament przyjął do wiadomości wybór na posłów do Parlamentu Europejskiego Urmasa Paeta i Lefterisa Christoforou ze skutkiem od dnia 3 listopada 2014 r., Inese Vaidere ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r. oraz Carlosa Iturgaiza i Toma Vandenkendelaere ze skutkiem od dnia 6 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere i Inese Vaidere biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy litewskie skierowały do Parlamentu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Viktora Uspaskicha w ramach dochodzenia wstępnego w sprawie karnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

°
° ° °

Właściwe organy portugalskie skierowały do Parlamentu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Antónia Marinho e Pinta w ramach postępowania karnego toczącego się przed sądem okregowym w Coimbrze.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grup ALDE, PPE i ECR następujące wnioski w sprawie nominacji:

komisja BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons nie jest już członkiem.

komisja DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

komisja EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea nie jest już członkiem.

komisja ECON: Tom Vandenkendelaere.

komisja PECH: Carlos Iturgaiz.

komisja CONT: Verónica Lope Fontagné.

komisja AFCO: Esteban González Pons.

komisja ENVI: Marcus Pretzell w miejsce Ashleya Foxa.

komisja PETI: Svetoslav Hristov Malinov w miejsce Renate Weber.

Podkomisja Praw Człowieka: Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i Delegacja do spraw Stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Urmas Paet.

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chile: Tom Vandenkendelaere.

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Tom Vandenkendelaere.

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Lefteris Christoforou.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że w dniu 29 października 2014 r. podpisał wraz z przewodniczącym Rady następujący akt prawny przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 374/2014 w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji lipcowej oraz sesji wrześniowej 2014 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD z Francji) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 304 traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (2014/2817(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/009 EL/Sprider Stores z Grecji) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland złożony przez Irlandię) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Any Gomes (2014/2045(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprawozdanie roczne Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 220 Regulaminu)
komisja PETI
Sprawozdanie roczne za 2013 r. - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0044/2014)
(opinia: CONT).


10. Akty delegowane (art. 105 Regulaminu)

Parlament został poinformowany o sprzeciwie Rady wobec następującego aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie formatu przekazywania danych z zakresu wydatków na prace badawczo-rozwojowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (C(2014)05658 – 2014/2804(DEA))

Data otrzymania: 7 listopada 2014 r.

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej dla podstawowego aktu ustawodawczego: ECON.


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Weryfikacja mandatów (art. 3 ust. 3 Regulaminu)

komisja JURI

Weryfikacja mandatów (2014/2165(REG)).


12. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał sześciu wysokich rangą pracowników administracji Kongresu Narodowego Brazylii, którzy zasiedli na trybunie honorowej.


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad pierwszej sesji listopadowej 2014 r. (PE 541.735/OJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Przewodniczący, po konsultacji z grupami politycznymi, zaproponował wpisanie do porządku obrad oświadczenia przewodniczącego Komisji, po którym głos zabiorą kolejno poszczególne grupy polityczne.

Przewodniczący zaproponował wpisanie do porządku obrad debaty nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie walki z uchylaniem się od opodatkowania.

Przewodniczący zaproponował następującą zmianę tytułu debaty łącznej nad zmianą Protokołu 31 do Porozumienia EOG (pkt 18 i 22 PDOJ): „Zmiana porozumień z krajami EOG i Szwajcarią” oraz dodanie do programu debaty oświadczenia Komisji.

Czas trwania posiedzenia przedłużono do godz. 23.30.

Czwartek

Przewodniczący zaproponował wpisanie do programu głosowania sprawozdania Heidi Hautali w sprawie uchylenia imunitetu Any Gomes (A8-0025/2014).

Parlament przyjął te propozycje.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrała Krisztina Morvai.


14. Oświadczenie przewodniczącego Komisji

Oświadczenie przewodniczącego Komisji (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Jonathan Arnott z wnioskiem porządkowym, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Beatrix von Storch z wnioskiem porządkowym, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Debata została zamknięta.


15. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący oświadczył, że otrzymał kandydatury Ioana Mircei Paşcu i Fabia Massima Castalda.

Glos zabrał Fabio Massimo Castaldo w celu wycofania swojej kandydatury.

Przewodniczący podjął decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania w formie głosowania elektronicznego.

Głos zabrali: w sprawie sposobu głosowania Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo i Richard Sulík.

Przeprowadzono głosowanie.

W głosowaniu elektronicznym (461 uczestniczących posłów, 284 głosy za, 177 wstrzymujących się) Parlament wybrał Ioana Mirceę Paşcu.

(Lista uczestników została załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 12.11.2014).)

Przewodniczący ogłosił Ioana Mirceę Paşcu wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i pogratulował mu wyboru.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu zajmuje on w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującej wiceprzewodniczącej, a mianowicie miejsce ósmego wiceprzewodniczącego.

Głos zabrał Jonathan Arnott.


16. Walka z uchylaniem się od opodatkowania (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Walka z uchylaniem się od opodatkowania (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antónia Marinho e Pinta, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio niezrzeszony, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Pablo Iglesias, w celu zadania pytania dotyczącego procedury „niebieskiej kartki” (przewodnicząca przypomniała stosowną procedurę), Pervenche Berès, na ten sam temat, i Rina Ronja Kari.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, i Georgios Kyrtsos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor i Bill Etheridge.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.


17. Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2013 (debata)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (prezes Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD i Harald Vilimsky niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jensa Geiera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Debata została zamknięta.


18. Proces pokojowy w Irlandii Północnej (debata)

Oświadczenie Komisji: Proces pokojowy w Irlandii Północnej (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE i Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elmara Broka, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Nicholsona, Jana Žitňanská, Tonino Picula i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Marian Harkin i Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL oraz Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie procesu pokojowego w Irlandii Północnej (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 13.11.2014.


19. Działania Turcji powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Działania Turcji powodujące napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Victor Boștinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Eleni Theocharous i Richard Howitt.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takis Hadjigeorgiou i Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evę Kaili, i Vincent Peillon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas i Emmanouil Glezos.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014);

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (2014/2921 (RSP)) (B8-0216/2014);

- Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014);

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921 (RSP)) (B8-0221/2014),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok i Renate Sommer w imieniu grupy PPE, w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014);

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos i Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, w sprawie działań Turcji powodujących napięcia w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Cypryjskiej (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 13.11.2014.


20. Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michelę Giuffridę, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 13.11.2014.


21. Zmiana porozumień z krajami EOG i Szwajcarią (debata)

Oświadczenie Komisji: Zmiana Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (COM(2014)0197) dotyczącego programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i europejskiego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego „Progress” (2014/2885(RSP))

Oświadczenie Komisji: Zmiana Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (COM(2014)0262) dotyczącego współpracy w zakresie swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich (2014/2924(RSP))

Oświadczenie Komisji: Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we wspólnym komitecie utworzonym na podstawie umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, dotyczące zmiany załącznika II do Umowy dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff niezrzeszony, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, który wystąpił z wnioskiem, by wystąpienie Marcela de Graaffa zostało zbadane przez przewodniczącego, i który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Miguel Viegas.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill i Anna Záborská.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 541.735/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Załącznik 1 - Wybór nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg i László Tőkés poinformowali, że wzięli udział w głosowaniu, lecz ich urządzenia do głosowania nie działały.

Jakob von Weizsäcker i Paul Rübig byli obecni podczas głosowania, lecz ich głosy nie zostały zarejestrowane.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności